Eukaristisk bønn III

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Eukaristisk bønn III

I sannhet hellig er du, Herre, og med rette lovprises du av all skapningen. For du levendegjør og helliggjør alle ting ved din Sønn, vår Herre Jesus Kristus, gjennom Den Hellige Ånds kraft.

Uopphørlig samler du ditt folk, så dette rene offer kan frembæres for ditt navn over hele jordens krets.

Derfor bønnfaller vi deg, Herre: Helliggjør ved din ånd disse gaver som vi bærer frem for deg, så de må bli din Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod, han som bød oss å feire disse mysterier.

Konsekrasjonen

For i den natt da han ble forrådt, tok han brødet, takket deg og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

Ta og ét alle derav for dette er mitt legeme som skal gis for dere.

Likeså tok han etter måltidet kalken, takket deg og velsignet, gav den til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav for dette er mitt blods kalk den nye og evige pakts blod som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor minnes vi, Herre, din Sønns frelsende lidelse, hans underfulle oppstandelse og himmelferd, og mens vi venter på hans gjenkomst, bærer vi med takksigelse frem for deg dette levende og hellige offer.

Se i nåde til din Kirkes offergave. Den er for deg det samme offerlam, som etter din vilje ble til vår soning. Gi at vi, styrket med din Sønns legeme og blod, og fylt av hans Hellige Ånd, må bli ett legeme og én ånd i Kristus.

Måtte han gjøre oss til en evig gave for deg, så vi kan dele arvelodd med dine utvalgte, fremfor alt med den salige Jomfru, Guds Mor Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, dine salige apostler og ærerike martyrer (med den hellige N.) og alle hellige, som uten opphør kommer oss til hjelp med sin forbønn hos deg.

Vi ber deg, Herre: La dette offer, som forsoner oss med deg, gi hele verden fred og frelse. Styrk din kirke i tro og kjærlighet under dens ferd på jorden. Våk over din tjener, vår pave Frans og vår biskop N., over alle biskoper og prester i hele verden og over det folk du har gjort til ditt. Lytt i nåde til alle bønner fra dem du har villet samle om ditt alter. Barmhjertige Fader, forén med deg alle dine barn som er spredt over hele jorden.

Vi ber også for våre avdøde, og for alle dem som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan mettes av din herlighet til evig tid, ved Kristus, vår Herre, han som er alle gavers giver.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.