Den hellige Ireneus (28. juni)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jun28)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ireneus

Biskop og martyr

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden; eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Kirkebønn

Evige Gud, du gav den salige biskop Ireneus kraft til å trygge den kristne sannhet og Kirkens fred. Forny vår tro og vår kjærlighet på hans forbønn, så vi med iver fremmer enhet og samhold i Kirken og i verden. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

1 Tim 2, 22-26

Streb efter rettskaffenhet, troskap, kjærlighet, fred i fellesskap med alle dem som av et rent hjerte påkaller Herren. Men unngå tåpelige og barnaktige spekulasjoner. Du vet de fører til strid; og en Herrens tjener må ikke være stridbar.

Nei, han må være vennlig mot alle, være dyktig til å lære andre, tålmodig kunne bære urett, og ha en mild hånd når han viser sine motstandere til rette – i håp om at Gud fører dem til omvendelse og lar dem erkjenne sannheten, så de kommer til sans og samling igjen, befridd for den snare som djevelen hadde snørt dem slik at de var prisgitt hans vilje.

Responsoriesalme

Sal 37 (36), 1-6

Omkved: Legg ditt liv i Herrens hånd, og han vil lede deg

Sett din lit til Herren og gjør det gode,
så du kan bo i landet og leve trygt.
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham og han skal gripe inn.
Han lar din rettferd gå frem som lyset,
han lar din rett bli som høylys dag.

Vær stille for Herren og vent på ham,
bli ikke harm over den som pønsker på ondt og har lykken meg seg.
Vær ikke vred, la harmen fare,
bli ikke opprørt, det avler ondt.

Evangelievers

Joh 15,9.5

Bli i min kjærlighet, sier Herren. Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde.

Evangelium

Joh 17,20–26
Måtte de være i fullkommen enhet!

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa:

«Hellige Far! Jeg ber ikke for dem alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg: La alle bli ett, slik som du, Far, er i meg og jeg i deg – la også dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg!

Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett som vi er ett – jeg i dem og du i meg. Ja, måtte de være i fullkommen enhet, så verden kan forstå at du har sendt meg, og at du elsker dem med den samme kjærlighet som du har til meg!

Far! Jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se min herlighet – den som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Rettferdige Far! Verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse har forstått at du har sendt meg; jeg har latt dem lære ditt navn å kjenne og skal gjøre det igjen, så den kjærlighet du har hatt til meg, også kan være i dem, og jeg selv i dem.»

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt offer til minne om den salige Ireneus’ fødsel til evig liv. La våre gaver bringe deg ære og skjenke oss kjærlighet til sannheten, så vi bevarer Kirkens tro og enhet ukrenket. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, gi oss ved disse hellige mysterier å vokse i den tro som den salige biskop Ireneus forsvarte inntil martyrdøden. Hjelp oss å følge den i sannhet, så også vi blir rettferdiggjort ved denne tro. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy