23. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra U23.1.1)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

Kol 1,24–2,3

Brødre, nå gleder jeg meg over det jeg har å lide for deres skyld; det som ennå gjenstår av Kristi trengsler, utfyller jeg selv med dem jeg må bære på min egen kropp, til beste for hans legeme, Kirken. Dens tjener er jeg blitt, i kraft av det oppdrag som Gud har gitt meg: Å la hans ord få utfolde seg fullt ut blant dere - det mysterium som har vært skjult fra tidenes og slektenes opphav av, men som nå er åpenbart for hans hellige. Ja, han har villet la dem se mysteriet, utfoldet i all sin rikdom blant folkene: Kristus blant dere, håpet om herligheten! Og ham er det vi forkynner. Så appellerer vi også til alle, og lar hver og en få del i den fulle visdom, for å kunne fremstille hver enkelt for Gud som fullvoksen i Kristus. Og det er for dette mål jeg strever og kjemper, båret av kraften fra ham som utfolder sin styrke i meg.

Ja, for jeg vil at dere skal vite hvilken kamp jeg må kjempe for dere og for dem i Laodikea, og for så mange andre som aldri har sett meg for sine øyne. Jeg vil at de skal bli styrket i sitt indre, bli knyttet sammen i kjærligheten, og få en alt klarere og rikere innsikt, så de når frem til full erkjennelse av Guds mysterium, det vil si, av Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult.

Responsoriesalme

Sal 61 (62)

Omkved: Herren er min hjelp og min ære.

Min sjel finner hvile i Gud alene,
mitt håp kommer fra ham,
Han er min klippe,
min frelse og mitt vern.

Jeg skal aldri falle,
Gud er min hjelp og min ære,
min sterke klippe.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,6–11

En sabbat da Jesus gikk i synagogen for å undervise, var det en mann der hvis høyre hånd var vissen. Og de lovkyndige og fariseerne holdt øye med ham for å se om han ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Men han, som visste hva de tenkte, sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg opp og kom frem hit.» Han reiste seg da, og kom frem. Jesus sa: «Nå spør jeg dere, hva er tillatt på sabbaten: Å gjøre godt eller å volde skade, å frelse liv eller la liv gå til grunne?» Og med et blikk rundt på dem alle sa han til mannen: «Rekk hånden din ut.» Han gjorde det, og hånden ble god igjen. Men de andre ble helt fra seg av raseri og diskuterte med hverandre hva de vel skulle gjøre med Jesus.

Forbønner

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Personlige verktøy