1. uke i advent, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A1.5)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Se, i herlighet skal Herren komme fra det høye,
for å gjeste sitt folk med fred,
for å gi oss håp om evig liv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk opp din makt og kom. Vern oss, så vi unnslipper de farer som truer oss ved våre synder, og gi oss din frelse, du som lever og råder…

Lesning

Jes 29,17–24

Så sier Herren: Det er bare en liten stund igjen, så skal Libanon bli en frukthave, og det som nå er frukthave, skal bare regnes som skog. Den dag skal de døve høre de ord som er nedskrevet, og ut av mulm og mørke skal blindes øyne se. De ydmyke skal på ny få glede seg i Herren, de fattige blant mennesker skal juble over Israels Hellige. For det er ute med voldsmannen, og spotteren er borte, utryddet er alle som pønsket på ondt, de som med sitt ord fikk dømt folk skyldige, la snarer for dem som hevdet retten på tinget, og den som hadde rett drev de bort med tomt snakk. Derfor, så sier Herren, han som er Gud over Jakobs ætt, han som fridde Abraham ut: Nå skal ikke Jakob bli til skamme, hans ansikt skal ikke blekne mer. For når han og hans barn får se det mine hender har gjort iblant dem, da skal de holde mitt navn hellig, de skal hellige Jakobs Hellige og frykte Israels Gud. De som fór vill i sin ånd, skal lære å forstå, de som sa imot skal motta lærdom.

Responsoriesalme

Sal 26(27)

Omkved: Herren er mitt lys og min frelse.

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv,
for hvem skal jeg være redd?

Ett lengter jeg efter, det ber jeg om:
Alltid å bo i Herrens hus,
å skue Herrens herlighet,
tre inn i hans hellige tempel.

Jeg tror at jeg skal få se
Herrens godhet i de levendes land.
Vent på Herren, stol på ham.
Stå fast i ditt hjerte, ha tillit til Gud.

Evangelievers

Halleluja. Se, Herren kommer med velde, han opplyser sine tjeneres øyne. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,27–31

På den tid fulgte to blinde efter Jesus og ropte: «Ha miskunn med oss, du Davids sønn!» Og da han var kommet hjem, kom de blinde til ham. Jesus spurte: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» De svarte: «Ja, Herre!»

Da rørte han ved deres øyne og sa: «Det skje som dere tror.» Og deres øyne ble seende. Jesus formante dem i strenge ordelag: «Se til at ingen får vite om dette.» Men de drog avgårde og fortalte om ham vidt omkring.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Jesus Kristus kom til verden for å åpne blindes øyne og tenne håp blant dem som har det vondt. La oss vende oss til ham i bønn:

L: At Kirken aldri må forsømme å fordømme urett.

L: For statsledere som holder retten nede,
at også oppfyllelsen av Guds frelsesløfter i Den gamle pakt
må vekke dem til omvendelse.

L: For alle som ikke kan se
på grunn av legemlig blindhet eller sensur.

L: For dem iblant oss
som holdes nede i åndelig blindhet,
om lys og håp fra Guds Sønn som kom til verden.

Herre, vår Gud og Far,
din Sønn åpner blindes øyne og tenner håp i mørket.
La lyset fra hans komme nå hvert menneske.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Fil, 3, 20-21

Vi venter vår Frelser, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt arme jordiske legeme, så det blir likt hans eget herlighetsfylte legeme.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder, og holde fast ved de himmelske.
Ved Kristus, vår Herre.