1. uke i advent, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A1.6)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 80 (79), 4.2

Kom, la ditt åsyn lyse over oss, så vi blir frelst,
Herre, du som troner over kjeruber.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du sendte din enbårne Sønn inn i vår verden for å frigjøre oss fra syndens herredømme. La ikke vårt håp bli til skamme, men skjenk oss i din nåde den sanne frihet.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 30,18–21.23–26

Så sier Gud Herren, Israels Hellige:

Herren stunder efter å være dere nådig, derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er en Gud som fremmer retten. Salige er alle som venter på ham!

Ja, du folk på Sion, som bor i Jerusalem, du skal ikke gråte mer! Herren vil være nådig mot deg når du roper til ham. Så snart han hører det, svarer han deg. Han vil nok gi dere trengsel med lite brød og vann. Men din veileder skal ikke lenger holde seg skjult. Dine øyne skal få se ham som viser deg vei, og dine ører skal høre et ord som lyder bak deg når dere vil vike av til høyre eller til venstre: «Dette er veien, på den skal dere gå.»

Da skal han gi regn til sæden du sår i jorden, og brød av grøden som jorden bærer, og det skal ha både saft og kraft. Den dag skal buskapen din få beite på vidstrakte marker. Oksene og eslene som arbeider på åkeren, får ete saltet blandingsfôr som kastes frem med skuffe og grep. På alle høye fjell og alle store hauger skal det være bekker med strømmende vann, på den store drapsdag når tårnene faller. Månens lys skal bli som sollyset, og solens lys skal bli syv ganger sterkere - som lyset for syv dager, den dag Herren forbinder bruddet som hans folk har fått, og leger det dype sår som er slått.

Responsoriesalme

Sal 147 (146)

Omkved: Salige er alle som venter på Herren.

Det er godt å lovsynge Gud,
godt og velsignet å prise hans navn.
Herren bygger Jerusalem,
han samler de spredte av Israel.

Han leger de sønderknustes hjerter
og forbinder deres sår.
Han fastsetter stjernenes tall
og kaller dem alle ved navn.

Vår Herre er stor og veldig.
Hans innsikt er uten mål.
Herren holder de ydmyke oppe,
og bøyer de gudløse til jorden.

Evangelievers

Halleluja. Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,35–10,1.6–8

På den tid drog Jesus omkring i hver by og hver landsby, underviste i synagogene og forkynte det glade budskap om Riket. Alle slags sykdommer og skrøpeligheter helbredet han. Men når han så utover folkemengdene, ble han grepet av en hjertens medynk med dem, for de var like forkomne og hjelpeløse som en fåreflokk uten hyrde. Og så sier han til sine disipler: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den.» Så kalte han til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut vanhellige ånder og til å helbrede alle slags sykdommer og skrøpeligheter. Han sendte dem ut, mens han la dem følgende på hjerte: «Unngå de veier som fører til hedningene, og hold dere borte fra samaritanenes byer; gå i stedet til Israels bortkomne får. Og hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut demoner. Som gave har dere fått det, som gave skal dere gi det videre.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Herren lengter etter å vise oss sin barmhjertighet. La oss derfor be om hans miskunn:

L: Slik at Kirken kan få stadig nye tjenere
til å gå ut med gledesbudskapet Kristus bragte oss.

L: For statens tjenere,
at også de må gjennomtrenges
av Kristi omsorg for menneskene.

L: For dem som lider som følge av sult og sykdom,
om gode forvaltere av Guds gaver og hjelp til oss.

L: For oss kristne på dette sted,
om gode forkynnere og hyrder.

Barmhjertige Gud,
du som har lovet at du vil være nådig
mot dem som roper til deg,
hør våre rop og bønner om hjelp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Åp. 22, 12

Se, jeg kommer snart og bringer min lønn med meg, sier Herren.
Da skal jeg lønne enhver etter hans gjerning.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid.
Ved Kristus, vår Herre.