3. uke i advent, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A3.3)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Hab 2, 3; 1 Kor 4, 5

Herren kommer, han drøyer ikke. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare seg for alle folkeslag.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, vi ber deg, la den kommende høytid bringe oss hjelp i dette liv, og skjenke oss den evige lønn.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 45,6b–8.18.21b–25

Jeg er Herren, ingen annen. Jeg frembringer lyset og skaper mørket, jeg skaper lykke og ulykke. Jeg er Herren, som gjør alt dette. La det dryppe ovenfra, du himmel, la rettferd strømme, dere skyer! Jorden skal åpne seg og gi frelse som frukt, og rettferd skal samtidig spire. Jeg, Herren, skaper dette. Ja, så sier Herren, himmelens skaper, han, den eneste Gud, som formet jorden og laget den og gjorde dens grunnvoller faste, som ikke skapte den øde og tom, men laget den til å bo på: Jeg er Herren, det er ingen annen. Det er ingen annen Gud enn jeg, en rettferdig og frelsende Gud finnes det ikke foruten meg. Vend deg til meg og bli frelst, du hele vide jord! For jeg er Gud, det er ingen annen. Ved meg selv har jeg sverget, sannhetsord går ut fra min munn, et ord som ikke blir tatt tilbake: For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap. Om meg skal de si: «Bare hos Herren er frelse og kraft.» Til ham skal de komme skamfulle, alle som brenner av harme mot ham. Ved Herren skal hele Israels ætt få rettferd og juble glad.

Responsoriesalme

Sal 85 (84)

Omkved: Drypp, dere himler, fra oven, og fra skyene strømme rettferdighet ned.

Jeg vil høre hva Herren sier,
Guds tale er fred for hans folk, hans venner.
Hans frelse er nær den som frykter ham,
hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred,
troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken,
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går foran hans åsyn,
hvor han går følger fred i hans spor.

Evangelievers

Halleluja. Rop høyt med kraftig røst, Jerusalems gledesbud. Se, Herren din Gud kommer med velde. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,19–23

På den tid kalte Johannes to av sine disipler til seg og sendte dem til Herren for å spørre: «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Mennene kom da til Jesus og sa: «Johannes, Døperen, har sendt oss til deg for å spørre om du er den som skal komme, eller om vi skal vente en annen?» Nettopp da var det mange som ble helbredet for sine sykdommer, sine plager og sine onde ånder, og mange blinde fikk synet igjen. Og Jesus svarte: «Gå og fortell Johannes hva dere ser og hører: Blinde ser og lamme går, spedalske blir renset og døve får høre, døde oppstår, og det glade budskap forkynnes for de fattige. Og: Salig er den som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Til Gud alene setter vi vårt håp. La oss be til ham:

L: Om at Kirken må lykkes
i å forkynne at Jesus Kristus kom
for å oppfylle Guds løfter om alle tings fornyelse.

L: At også de verdslige myndigheter må akseptere
at Gud alene er den vi til sist
helt og fullt kan stole på.

L: At de som er rammet
av allslags sykdommer og plager,
må finne håp og trøst i Jesus Kristus.

L: At vi må lykkes
i å forkynne det glade budskap for de fattige.

Barmhjertige Gud,
du som også kan reise opp de døde,
tenn ekte håp hos oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jes 40, 10; kfr. 34, 5

Se, vår Gud kommer med velde, og han åpner sine tjeneres øyne.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid.
Ved Kristus, vår Herre.