De hellige Marta, Maria og Lasarus (28. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Marta

Den hellige Martas minnedag i den universelle helgenkalenderen er 29. juli. Etter fullmakt fra pave Frans gav Gudstjeneste- og sakramentskongregasjonen 21. mars 2018 tillatelse til flytting av denne feiringen til 28. juli, slik at minnedagen ikke skal komme i skyggen av Norges nasjonalhelgen Den hellige Olav, som også feires 29. juli.
Minnedagen het Den hellige Marta inntil den ble endret av pave Frans i 2021

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 10,38

Jesus kom til en landsby
der en kvinne som het Marta, tok imot ham i sitt hus.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, din Sønn
kalte Lasarus fra graven tilbake til livet,
og gjestet i sin nåde Martas hus.
Vi ber deg: Gi oss
som trofast tjener ham i våre brødre og søstre,
å næres når vi sammen med Maria grunner på hans ord,
han som lever og råder med deg …

Denne minnedag har eget obligatorisk Evangelium. Første lesning, responsoriesalme og halleluja nedenfor er derimot valgfritt.

Lesning

1 Joh 4,7–16
Dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss

Mine kjære! La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud, og enhver som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke har kjærlighet, har aldri kjent Gud; for Gud er kjærlighet.

Og Gud har åpenbart sin kjærlighet for oss ved å sende sin enbårne sønn til verden, og slik gi oss livet ved ham.

Kjærligheten er altså dette: Ikke at vi elsket Gud – men at han elsket oss og sendte sin sønn som sonoffer for våre synder.

Mine kjære! Har Gud vist oss så stor en kjærlighet, da skylder også vi å elske hverandre. Gud har ingen noensinne sett; men dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss, og hans kjærlighet blir fullendt i oss.

Dette er tegnet på at vi forblir i ham, og han i oss: At han har gitt oss av sin Ånd. Og selv har vi sett, og vi vitner at Faderen har sendt sin sønn som verdens frelser.

Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham forblir Gud, og han selv i Gud. Ja, vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss, og vi er kommet til tro på den.

Gud er kjærlighet, og den som lever i kjærligheten, lever i Gud, og Gud i ham.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11

Omkved: Jeg vil love Herren til hver en tid. Eller: Smak og se at Herren er god.

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg i Herren.
Den fattige ser det og gleder seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige,
fører dem og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Frykt Herren, alle hans hellige.
Den som frykter ham, lider ingen nød.
Villdyrs barn kan lide sult og savn.
Den som søker Herren, har alle goder.

Halleluja

Joh 8,12

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren.
Den som følger meg, han har det lys
som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Joh 11,19–27
Jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds sønn

På den tid var mange av jødene kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham i møte; Maria satt hjemme i huset.

Og så sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død! – Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg …»

Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.»

Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag.»

Jesus svarer på ny: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hun sier: «Ja, herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds sønn, han som skulle komme til verden.»

Eller:

Evangelium

Luk 10,38–42
Marta, Marta, du maser og strever med så meget

På den tid kom Jesus til en landsby, hvor en kvinne som het Marta mottok ham i sitt hjem. Hun hadde en søster som het Maria; og hun satte seg ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.

Marta derimot var fullt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Til sist stanset hun opp og sa: «Herre, er du likeglad med at min søster lar meg gå her og streve helt alene? Si til henne at hun skal komme og hjelpe meg!»

Men Herren svarte henne: «Marta, Marta, du maser og strever med så meget, mens så lite, ja bare ett, er nødvendig. Maria har valgt den beste del; så skal den ikke tas fra henne.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus besøkte flere ganger noen søsken i Betania, og en kvinne med navn Marta tok på seg det aktive og praktiske ansvar når han kom. La oss be for alle som tjener på det praktiske plan:

L: For ordenssøstre og andre i Kirken
som søker å oppfylle et apostolisk kall,
at deres liv og virke må føye seg inn
på rett og god måte i Kirkens store fellesskap.

L: For dem som utfører ytre eller verdslige gjøremål,
at de må respektere mennesker med annet kall og utrustning.

L: For alle som lider på grunn av ubalanse
mellom aktiv innsats og stillhet innfor Herren.

L: For dem som arbeider «i bakgrunnen» her hos oss,
at deres innsats må bli respektert og verdsatt.

Herre Gud, himmelske Far,
den hellige Marta bekjente troen
på Jesus som Messias, Guds sønn,
som skulle komme til verden.
Gi også oss i våre ulike gjøremål å fastholde
troen på ham som oppstandelsen og livet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus besøkte flere ganger søsknene Marta, Maria og Lasarus; hver for seg og sammen kom disse tre til å vitne om evangeliske sannheter. La oss be:

L: For ordensfolk og andre i Kirken
som søker å finne rett balanse
mellom apostolat og kontemplasjon.

L: For dem som utfører praktiske og verdslige gjøremål,
at de må respektere mennesker med andre kall og evner.

L: For alle mennesker i møte med dødens krefter,
at den oppstandne Jesus og forholdet til ham må gi håp.

L: For dem som bidrar i det skjulte her hos oss,
at deres innsats må bli respektert og verdsatt.

Herre Gud, himmelske Far,
gi oss å søke din Sønn
og i møte med ham få visdom og styrke
til å handle rett og holde fast ved håpet om evig liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

I dine salige, Herre,
er det din herlighet vi forkynner.
Ydmykt bønnfaller vi deg: Ta imot det offer vi bringer,
likesom du tok imot deres kjærlige tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 11,27

Marta sa til Jesus:
Du er Messias, Guds levende Sønn,
han som skal komme til denne verden.

Slutningsbønn

Herre, la din enbårne Sønns legeme og blod som vi har mottatt,
vende våre tanker bort fra alt som forgår.
Gi at vi, etter de salige Marta, Maria og Lasarus’ eksempel,
får tjene deg med oppriktig kjærlighet her på jorden,
og glede oss ved evig å skue deg i himmelen.
Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse