De hellige apostler Peter og Paulus (29. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Peter og Den hellige Paulus

Denne høytiden har en vigilie.

Ad Missam in die – høytidsmesse

Messens tekster

Inngangsvers

Dette er de martyrer som med sitt liv la Kirkens grunnvoll.
De drakk Herrens kalk og ble Guds venner.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er samlet på denne festdag i glede over dine apostler Peter og Paulus. Gi at din Kirke trofast følger deres lære som la grunnvollen for vår tro. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 12,1–11
Nå vet jeg at Herren virkelig har fridd meg ut av Herodes’ vold

I de dager lot kong Herodes flere av Kirkens medlemmer gripe og fare ille med. Jakob, Johannes’ bror, lot han henrette ved sverd. Og da han merket at dette vant jødenes bifall, lot han også Peter arrestere. Dette var under de usyrede brøds dager. Etter arrestasjonen lot han ham sette i fengsel, med fire vaktskifter på fire mann hver til å holde vakt over ham. Når påsken var over, ville han så fremstille ham for folket. I mellomtiden satt altså Peter under bevoktning i fengslet, mens Kirken uten opphør bad til Gud for ham.

Natten før den dagen Herodes hadde planlagt å stille ham for retten, lå Peter og sov mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og foran celledøren stod det vakt på post.

Da plutselig stod en Herrens engel der, og et strålende lys fylte cellen; han støtte Peter i siden for å vekke ham, og sa: «Skynd deg, stå opp!» Lenkene falt av hans hender, og engelen sa:

«Spenn beltet om deg, og ta sandalene på!» Han gjorde så.

Og engelen sa: «Kast kappen om deg og følg meg.» Så gikk han ut, og Peter fulgte; han var ikke klar over at det var virkelig, det som engelen gjorde, men trodde han så et syn. De gikk forbi den første vakten, så den andre, og kom til den jernporten som førte ut til byen; den sprang opp av seg selv for dem, og de gikk ut og en gate frem. Der ble engelen plutselig borte for ham.

Da først kom Peter til seg selv og utbrøt: «Nå vet jeg at Herren virkelig har sendt sin engel for å fri meg ut av Herodes’ vold og redde meg fra det jødene så frem til!»

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9

Omkved: Herren frir meg fra all min frykt.

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige
og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

2. lesning

2 Tim 4,6–8.17–18
Nå ligger rettferdighetens seierskrans ferdig til meg

Min kjære Timotheos, selv er jeg alt i ferd med å ofres, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, vært trofast. Og nå ligger rettferdighetens seierskrans ferdig til meg; den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dag – og ikke bare meg, men alle som av hele sitt hjerte har sett frem til hans komme.

Herren selv stod meg bi og gav meg styrke, så budskapet gjennom meg nådde frem til sitt mål, og ble hørt av «alle hedninger», – og jeg ble reddet fra løvens gap. Ja, Herren vil redde meg fra alle onde anslag og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Amen.

Halleluja

Matt 16,18

Halleluja. Du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.
Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Halleluja.

Evangelium

Matt 16,13–19
Du er Peter – Klippen. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike.

På den tid kom Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Philippi. Der spurte han sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»

De svarte: «Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.»

«Men dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?»

Da tok Simon Peter ordet, og svarte: «Du er Messias, Sønn av den levende Gud.»

Og Jesus svarte ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Apostlene Peter og Paulus som hver på sin måte var med på å gi Kirken dens form og enhet, er kalt apostelfyrstene. La oss be om hjelp til å ta vare på arven fra disse apostler:

L: Om nåde og hjelp for vår pave Frans
til å videreføre arven fra Simon Peter – Klippen.

L: For alle med makt og myndighet i samfunnet,
at de må verne religionsfriheten
og aldri forsøke å lede og bruke religion
til egen vinning eller fremmede formål.

L: For dem som lider for sin tros skyld,
om styrke på forbønn av apostlene Peter og Paulus
som gav livet sitt for Kristus.

L: For vår biskop N. og vår pave Frans,
om troskap i arbeidet for Evangeliets utbredelse.

Barmhjertige Gud,
bevar Kirken i den tro som apostlene Peter og Paulus
forkynte og gav sitt liv for.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i fellesskap med dine apostler Peter og Paulus ber vi deg: Helliggjør våre gaver, og gi oss å feire din Sønns offer med hengivenhet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Peters og Paulus' misjon i Kirken

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For vi gleder oss over hva du virket
gjennom de salige apostler Peter og Paulus:
Han som først bekjente troen,
og han som forklarte den til fulle;
Peter som grunnla Kirken for Israels rest,
og Paulus som ble hedningenes lærer.
Deres nådegaver var forskjellige,
men Kristi hushold samlet de til ett;
deres ære er den samme,
og de mottok samme seierskrans.
Derfor priser vi deg
med alle engler og hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 16,16.18

Peter sa til Jesus: Du er Messias, Sønn av den levende Gud.
Jesus svarte: Du er Peter, Klippen,
og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har styrket oss med dine hellige sakramenter. Gi oss alltid med ett hjerte og ett sinn å holde fast ved brødsbrytelsen og apostlenes lære. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse