3. uke i fasten, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F3.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24), 15-16

Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgård.
Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd
til den levende Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la din evige miskunn rense og verne din Kirke,
for uten deg kan den ikke bestå.
Vi ber deg: Styr den trofast fra slekt til slekt.
Ved vår Herre…

Lesning

2 Kong 5,1–15a

I de dager var Na'aman hærfører hos kongen i Aram. Han hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet. For ved ham hadde Herren gitt arameerne seier. Men denne sterke krigsmann var spedalsk. En gang hadde arameerne gjort et herjetog og bortført en liten pike fra Israel; nå tjente hun hos Na'amans hustru. En dag sa hun til sin husmor: «Bare min husbond var hos profeten i Samaria! Da skulle nok han helbrede ham for spedalskheten.» Na'aman gikk inn til sin herre og fortalte ham at så og så hadde piken fra Israel sagt. Da sa kongen i Aram: «Dra du dit! Jeg skal sende et brev til Israels konge.» Så drog han av sted og tok med seg ti talenter sølv, seks tusen sekel gull og ti festkledninger. Han brakte brevet til Israels konge, og der stod: «Når du nå får dette brev, ser du at jeg har sendt min tjener Na'aman til deg for at du skal fri ham fra spedalskheten.» Da Israels konge hadde lest brevet, rev han en flenge i sine klær og sa: «Er jeg Gud, så jeg kan råde for død og liv, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal fri en mann fra spedalskhet? Nå kan dere vel skjønne og se at han bare vil yppe strid med meg!» Med det samme Elisja, Guds mann, fikk høre at Israels konge hadde revet sine klær i stykker, sendte han bud til kongen med de ord: «Hvorfor har du revet dine klær i stykker? La bare mannen komme til meg, så skal han få se at det finnes en profet i Israel!»

Så kom Na'aman med hester og vogn og stanset utenfor døren til Elisjas hus. Elisja sendte ut en mann som skulle si: «Gå ned og bad deg syv ganger i Jordan, så skal din kropp bli frisk og du ren!» Da ble Na'aman harm og drog sin vei. Han sa: «Jeg tenkte profeten ville komme ut til meg, stå frem og kalle på Herrens sin Guds navn, føre hånden frem og tilbake over det syke sted og ta bort spedalskheten. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle elver i Israel? Kunne jeg ikke like godt bade i dem og bli ren?» Dermed snudde han og drog bort i fullt sinne. Da gikk hans tjenere frem og sa til ham: «Far, dersom profeten hadde pålagt deg noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor meget mer nå, når han bare sier: 'Bad deg, så blir du ren!' Da gikk Na'aman ned og dukket seg syv ganger i Jordan, som Guds mann hadde sagt, og hans kropp ble frisk som en smågutts kropp, og han ble ren.»

Siden drog han tilbake til Guds mann med hele sitt følge. Da han kom dit, trådte han frem for ham og sa: «Nå vet jeg at det ikke finnes noen gud på hele jorden uten i Israel.»

Responsoriesalme

Sal 41–42 (42–43)

Omkved: Min sjel tørster efter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Som hjorten lengter efter rinnende bekker,
slik lengter min sjel efter deg, min Gud.
Min sjel tørster efter den levende Gud,
når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Send ditt lys og din sannhet at de må lede meg,
føre meg til ditt hellige fjell, til din bolig.
Jeg skal gå til Herrens alter, til Gud min glede.
Jeg skal juble, Herre min Gud, lovsynge deg til harpen.

Evangelievers

Jeg setter min lit til Herren, jeg håper på hans ord, for hos ham er barmhjertighet, hos ham er forløsningens fylde.

Evangelium

Luk 4,24–30

Da Jesus kom til Nasaret talte han til folket i synagogen og sa: «Det er sant nok, at ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted. Ja for sannelig, det var mange enker i Israel i Elijas dager, den gang da himmelen var lukket i tre år og seks måneder, og det var stor hungersnød i hele landet. Likevel var det ikke til noen av dem Elija ble sendt, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel i profeten Elisjas dager, men ingen av dem ble renset, bare syreren Na'aman.» Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut på en skrent av det fjellet byen deres lå på, for å styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom skaren og drog bort.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Na'aman fikk erfare at Gud kan bruke vann til å rense fra mer enn ytre urenhet. La oss be om tillit til Jesu budskap og om omvendelse på hans ord:

L: Om at de som forkynner og underviser i Evangeliet,
aldri må opphøre å fremholde Guds løfter
til den som omvender seg og lar seg døpe.

L: At ingen på grunn av høy posisjon,
stor makt eller religiøse tradisjoner
må avvise Guds kall til omvendelse.

L: At de som er syke og sultne
på jordisk eller himmelsk føde,
må søke Guds hjelp der den er å finne.

L: At vi aldri må glemme den store nåde
Gud har gitt oss del i gjennom vår dåp.

Allmektige Gud,
du har makt til å frelse den som vender seg til deg.
Gi oss i ydmykhet å stole på dine løfter
og ta imot din hjelp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 4,5-42 (om den samaritanske kvinne), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Da Jesus bad om litt å drikke, ville han selv gi det vann som veller frem i det indre som en evig livgivende kilde. La oss be om troens liv for alle døpte:

L: Om at Kirken fortsatt må formidle troens gave
til dem som i dåpen har fått del i det nye liv.

L: At det liv som gis ved sakramentene,
også for folk i samfunnsmessige verv
må føre til syndserkjennelse, bot og omvendelse.

L: For dem som føler seg utstøtt av samfunnet
som følge av eget liv og egen livsførsel,
at de hos Kristus og i Kirken må finne troens liv.

L: At vi i likhet med den samaritanske kvinne
må bringe videre vitnesbyrdet om den tro
vi har fått motta i møte med Jesus Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som alt i ørkenen slukket folkets tørst
ved strømmende vann fra klippen, vi ber deg,
gi også troens liv til oss, dine døpte barn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave som vi ofrer for å tjene deg,
bli oss til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116), 1-2

Lovpris Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La vår forening med deg i denne hellige handling rense oss og gjøre oss til ett i deg.