2. januar (lørdag)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan02F.6)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 4, 4-5

Gud sendte sin Sønn, født av en kvinne,
for å gi oss en plass som sønner.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, ved din enbårne Sønns fødsel lot du et nytt lys stråle frem. Han er blitt kjød av Jomfru Maria, og derved blitt vår bror. Vi ber deg: Gi oss del i hans rikes herlighet, han som lever og råder…

Lesning

1 Joh 2,22–28

Mine kjære, hvem er vel en løgner, om ikke den som nekter at Jesus er Messias? Jo, det er slike som er Antikrist, for de fornekter både Faderen og Sønnen. Å fornekte Sønnen er å være uten Faderen; å bekjenne Sønnen betyr å eie også Faderen. Så må da dere bevare hva dere hørte fra første stund. Om dere bevarer hva dere hørte fra første stund, og lar det få bo i dere, da forblir dere også selv i Sønnen og Faderen. Og dette er det løfte som Faderen selv gav oss: løftet om det evige liv. Det var dette jeg ville skrive til dere, med tanke på dem som fører dere vill. Men hva dere selv angår, så er og forblir dere salvet av ham, og har ikke behov for belæring av noen. Men siden hans salving gir dere kunnskap om alt, sannferdig og uten bedrag, så forbli i ham, som dere har lært det!

Ja, mine små barn, bli i ham, så vi med full tillit kan stå for ham den dag han kommer til syne, og ikke med skam må vike bort fra hans åsyn, når han holder sitt inntog.

Responsoriesalme

Sal 98 (97)

Omkved: Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels barn.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Evangelievers

Halleluja. Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå, ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,19–28

Dette er det vidnesbyrd Johannes gav, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: «Hvem er du?» Da erklærte han og innrømmet det åpent: «Jeg er ikke Messias.» Så spurte de ham: «Hvem er du da? Er du Elija?» Og han svarte: «Nei, heller ikke.» «Er du profeten?» Og han svarte igjen: «Nei.» Da sa de: «Men hvem er du, - for vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?» Da svarte han: «Jeg er den 'røsten som roper i ødemarken: Rett veien ut for Herren!' som profeten Jesaja har sagt.»

Utsendingene var fariseere. De stilte ham enda et spørsmål: «Hvorfor døper du da, siden du ikke er Messias, og heller ikke Elija eller profeten?» Johannes svarte dem: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, - han som kommer efter meg, han som jeg ikke engang er verdig til å løse opp sandalremmen for.» - Dette hendte i Betania hinsides Jordan, hvor Johannes holdt til og døpte.

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Fra Kristus har vi fått høre vitnesbyrdet. La oss be om hjelp til å bevare det, også før vi fullt og helt får åpenbart hva det innebærer:

L: For alle i Kirken
som arbeider med eksegetiske og historiske spørsmål,
om forstand og tillit til Herren over tid og evighet.

L: For dem som arbeider med filosofi og naturvitenskap,
om hjelp i deres sannhetssøken,
og om ansvarlighet i omgangen med det de oppdager.

L: For alle som strever med troen,
om hjelp til å finne veien til ham
som fant veien til oss.

L: For oss som gjennom dåpen og konfirmasjonen
er blitt salvet av Gud,
om hjelp til å trenge dypere inn i Kristi ord.

Herre Gud, himmelske Far,
du sendte Johannes Døperen foran din Sønn.
Hjelp oss å følge ham på den vei han gikk.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Gud, du som er opphav til all fred og gudsfrykt, hjelp oss å ære din majestet med denne gave, og styrk enhetens bånd mellom oss som får del i dette mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1, 16

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

Slutningsbønn

Herre, ha omsorg for ditt folk både nå og alltid, så de gleder denne verden gir, kan vekke lengsel etter de evige goder.
Ved Kristus, vår Herre.