Den hellige Vincent (22. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan22)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Vincent

Diakon og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, fyll oss med din Ånd, så våre hjerter blir grepet av den kjærlighet som gav den hellige martyr Vincent kraft til å seire over alle legemets pinsler. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 4, 7-15

Men denne skatt har vi i leirkar, så det skal være klart at denne overveldende kraft er fra Gud, ikke fra oss selv. Så om vi er hardt trengt fra alle kanter, knekket er vi ikke; tvilrådige kan vi være, men ikke uten utvei; forfulgt men dog aldri latt i stikken; slått til jorden, men aldri slått ut. Hvor vi så ferdes, får vårt legeme del i Jesu egen død- slik at det igjennom dette legeme også må bli åpenbart at han lever. Tross alt er vi ennå i live, men gang på gang blir vi gitt døden i vold, for Jesu skyld, så Jesu liv kan få vise sin kraft i vår dødelige kropp. På denne måten gjør døden sin gjerning i oss, mens livet får utfolde seg i dere. Men også vi har denne troens ånd, som det står skrevet om: "Jeg trodde, og derfor talte jeg"; for på samme måte er det med oss: Også vi taler, fordi vi tror, fordi vi vet, at han som oppvakte vår Herre Jesus, med Jesus også skal oppvekke oss og la både dere og oss finne en plass hos ham. Alt dette skjer nemlig for deres skyld, slik at nåden som strømmer så rikt, kan rekke stadig fler, og takksigelsen stadig sterkere lyde- alt til Guds ære.

Responsoriesalme

Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9

Omkved: Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning.

Jeg vil love Herren til hver en tid. Min tunge skal alltid synge hans pris. Min sjel roser seg i Herren. Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren, opphøye hans hellige navn. Jeg søker Herren og han svarer meg, frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede, og du skal aldri stå til skamme. Den elendige roper og Herren gir svar. Han frelser ham fra alle trengsler.

Evangelievers

Matt 5, 10

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 10, 17-22

På den tid sa Jesus til sine apostler: "Ta dere i vare for menneskene: de kommer til å trekke dere for domstolene og la dere piske i synagogene. For min skyld skal dere bli fremstilt for guvernører og konger, og stå som vidner for dem og for de hedenske folk. Men når dere blir ført frem, skal dere ikke tenke med uro på hva dere skal si, eller måten å få sagt det på. Ordene skal bli dere gitt i rette øyeblikk. Det er nemlig ikke dere selv som skal tale da, men deres Fars Ånd som skal tale gjennom dere. Bror skal sende bror i døden, og fedre sine barn, mens barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Dere skal komme til å bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den hellige Vincent som skal ha vært erkediakon for biskop Valeres av Saragossa i Spania, led martyrdøden under den diokletianske forfølgelse omkring år 304. La oss be:

L: For alle diakoner og andre
som går biskopene til hende i ledelsen av Kirken,
at de også må vise seg som gode og ekte trosvitner.

L: For dem som arbeider innen landbruket,
og spesielt dem som setter den hellige Vincent høyt,
om nåde til å gjøre sitt arbeid
til nytte og glede for menneskene.

L: For alle som lider for Kristi skyld,
at de må få kraft og visdom til å bære lidelsen
som et talende Kristus-vitnesbyrd.

L: For våre medkristne i Frankrike, Spania
og andre sydeuropeiske land.

L: Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du virket gjennom den hellige Vincent.
Gi at vi på hans forbønn fortsatt må få hjelp fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.