Den hellige Benedikt (11. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul11)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Benedikt

Abbed, vernehelgen for Europa

Inngangsvers

Benedikts liv var beundring verd, velsignet kaltes han,
han som forlot sin fars hus og eiendom
i lengsel etter å være alene Gud til behag,
han som søkte den salige omvendelses drakt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du gjorde den salige abbed Benedikt til lærer og forbilde for dem som vier sitt liv til din tjeneste. Hjelp oss å sette din kjærlighet over alt annet, så vi med glede i hjertet følger den vei du har vist oss. Ved vår Herre …

Lesning

Ordsp 2,1–9
Prøv å forstå med hele ditt sinn

Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.

Han lar de rettsindige ha fremgang og er et skjold for dem som er hel i sin ferd. Han verner de stier hvor retten rår, og vokter veien for sine fromme. Da skal du skjønne deg på rettferd og rett, på rettsinn og all god fremferd.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11

Omkved: Jeg vil love Herren til hver en tid.
Eller: Smak og se at Herren er god.

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg i Herren.
Den fattige ser det og gleder seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige,
fører dem og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Frykt Herren, alle hans hellige.
Den som frykter ham, lider ingen nød.
Villdyrsbarn kan lide sult og savn.
Den som søker Herren, har alle goder.

Halleluja

Matt 5,3

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige,
for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 19,27–29
Dere som har forlatt alt og fulgt meg, dere skal få det mangedobbelte igjen

På den tid tok Peter til orde og sa til Jesus: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva får vi så igjen for det?» Jesus svarte: «Dette skal dere vite: Når tiden for verdens gjenfødelse kommer, når Menneskesønnen troner i sin herlighet – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner, som dommere over Israels tolv stammer. Og hver og en som har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin mor og far, sine barn eller sine marker for mitt navns skyld, – han skal få det mangedobbelt igjen, og det evige liv i eie.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Benedikts klosterbevegelse har satt sitt dype preg på Europas religiøse og kulturelle liv, ja, på dette liv i hele verden. La oss vende oss til Kristus som kalte Benedikt til bønn og arbeid, og be:

L: For alle kristne,
at de må la seg inspirere av bønnens folk,
studere de hellige skrifter og være tro i sitt arbeid.

L: For Europas land og folk og for vår kristne kulturarv.

L: For de omflakkende og andre lidende,
at de fortsatt må finne den trøst og hjelp i Kirken
som benediktinerne ned gjennom århundrene har bibragt.

L: For dagens benediktinere og benediktinerinner,
og for alle andre som lever i klosterfellesskap.

Allmektige, evige Gud,
du som skjenker velsignelse gjennom klosterlivet,
gi oss fortsatt å kunne kalles «de velsignede».
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg til minne om den salige Benedikt. Hjelp oss å etterligne ham, så vi søker deg alene, og i din tjeneste mottar enhetens og fredens gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Luk 2,42

Mon tro hvem han er, den tro og kloke forvalter,
som husbonden vil sette over hele sitt husfolk,
så folkene får kosten i rett tid?

Slutningsbønn

Herre, du har gitt oss pantet på det evige liv. Vi ber deg: Hjelp oss å bevare den arv vi har mottatt fra den salige Benedikt, så vi tjener deg trofast og elsker våre brødre med oppriktig kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.