Kirkens første martyrer i Roma (30. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun30)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Kirkens første martyrer i Roma

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer.

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved martyrenes blod gav du din Kirke i Roma en rik førstegrøde. La dine vitners mot i døden styrke oss i vår strid for troen, så vi seirer og vinner den evige glede. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 8, 31b-39
Hverken død eller liv skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet

Brødre, hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men prisgav ham for oss alle, kan han annet enn med ham gi oss del i alle sine gaver? Hvem vil våge å anklage dem Gud har utvalgt? For Gud er den som frikjenner. Hvem skal kunne sitte til doms over dem? For Kristus Jesus er død, ja, oppstanden, og troner nå ved Guds høyre hånd, og går nå i forbønn for oss. Og hvem skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverdet? Som det heter i Skriften: "For din skyld dreper de oss dagen lang, vi blir sett på som får til slakt." Men midt i alt dette vinner vi en overveldende seier, ved ham som gav oss sin kjærlighet. Ja, jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller makter, hverken de ting som nå er eller de som skal komme, hverken sfærenes eller dypets "krefter" eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, slik som den har vist seg i Kristus Jesus, vår Herre.

Responsoriesalme

Sal 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8

Omkved: Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Hadde Herren ikke vært med oss, sier Israel, hadde Herren ikke vært med oss. Da folkene reiste seg mot oss, levende hadde de slukt oss;

Da deres vrede bølget omkring oss, ville flommen lukket seg over oss. En rivende strøm hadde overskyllet oss, skummende vannmasser dekket oss.

Lovet være Herren, han gav oss ikke til rov for deres tenner. Vår sjel er som en fugl, fridd fra fangerens snare.

Snaren er sønderrevet, og vi er sluppet fri. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Evangelievers

Matt 5, 10

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 24, 4-13
Dere skal være forhatt av alle folk for mitt navns skyld

På den tid sa Jesus til sine disipler: "Vokt dere, så ikke noen fører dere vill. For mange kommer til å utgi seg for meg og si: 'Jeg er Messias', og mange kommer da til å bli ført vill. Dere kommer også til å få se kriger og høre tale om kriger; men når det skjer, la dere ikke skremme. For alt dette må hende, men dermed er ennå ikke enden kommet; folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og jordskjelv og hungersnød skal oppstå rundt omkring. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. Da skal dere bli utlevert til pinsler og død, og for mitt navns skyld skal dere være forhatt av all verden. Mange skal falle fra, og forræderi og hat skal gå i svang blant dem. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vill, og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten kjølne hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Forfølgelsen av den eldste Kirke, gjorde at det i martyrsporene etter apostlene Peter og Paulus fulgte mange romerske kristne. La oss be om at martyrene på Circus Vaticanus – etter den store bybrannen under keiser Nero – må styrke oss i troen:

L: At forbønnene fra alle Roms martyrer
må bevare enheten i hele Den katolske kirke.

L: At myndighetene må bruke sin makt
ikke til å undertrykke minoriteter og marginalgrupper,
men til å fremme sannhet, rett og barmhjertighet.

L: At tidligere tiders martyrer
må gi vår tids martyrer styrke og vilje til troskap.

L: For Kirken i Roma i vår tid,
at den må være et forbilde på tro og kjærlighet,
oss til styrke og velsignelse.

Barmhjertige, gode Gud,
gjennom martyriet stadfestet du din romerske Kirke.
Vær du med oss og hold oss fast i troen.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.