Norges nasjonaldag (17. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai17)
Hopp til navigeringHopp til søk

Grunnlovsdagen

Messer og bønner for forskjellige anliggender II: For fedrelandet eller samfunnet, se Norsk Missale, s. 803, For Kongen, se Norsk Missale, s. 803, For folkenes utvikling, se Norsk Missale, s. 804. «Disse messer kan leses i dagens eller årstidens liturgiske farve […].» (Norsk Missale, s. 774)

Kirkebønn

Evige, allmektige Gud, du som ordner alle ting etter din underfulle plan, lytt i nåde til vår bønn for vårt fedreland: Ta i din varetekt hele vårt folk og våre landsmenn alle vegne, vår Konge og hans hus, Stortinget, Kongens råd, og alle som har myndighet fra deg iblant oss. La frihet og fred, enighet og rettferd råde i vårt land. Ved vår Herre…

Det kan velges mellom en rekke tekster til lesningene, responsoriesalme, halleluja, evangelievers og Evangelium. Tekstene nedenfor er eksempler på tekster som kan leses eller som det vil være naturlig å kunne lese.

1. lesning

2 Kor 8,1–5. 9–15
Dere har overflod og kan lindre nøden hos dem

Nå vil vi fortelle dere, brødre, om den nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. De mange trengsler de hadde gjennomgått, har bare gjort deres glede meget større, slik at de midt i sin dype fattigdom har vist overstrømmende gavmildhet. For det kan jeg bevitne: De har gitt både etter evne og over evne, og det helt av egen drift; inntrengende har de bedt oss om å få lov til å delta i denne hjelpen vi nå yter de hellige. Ja, de har gjort langt mer enn hva vi hadde håpet; for de har stilt seg selv til rådighet for Herren, og for oss, som Guds vilje var.

Dere minnes jo hvor gavmild vår Herre Jesus Kristus selv har vist seg – hvordan han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde dere rike! Dette er da bare et råd jeg gir dere, som forresten stemmer med deres egen innstilling; det var jo dere selv som begynte med dette allerede ifjor, og helt av egen drift. Så fullfør nå verket, slik at det kan svare både til viljen som var god, og til hva dere faktisk evner.

Når bare den gode vilje er der, er en velkommen med hva en har, og ingen spør etter det en ikke har. Det jo ikke meningen at dere skal lide nød, mens andre får det godt; det er bare et spørsmål om likhet.

Denne gang er det dere som har overflod og kan lindre nøden hos dem; en annen gang har kanskje de overflod og kan komme dere til hjelp. Slik blir det likhet, – som det også står skrevet: «Den som hadde meget, fikk ikke i overflod, og den som hadde lite, led ingen mangel.»

Responsoriesalme

Sal 127,1. 2

Omkved: Herren bygger huset og vokter byen.

Hvis Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmannen forgjeves.
Hvis Herren ikke vokter byen,
våker vekteren til ingen nytte.

Det er fåfengt å stå opp før daggry,
arbeide til langt på natt og ete slitets brød.
Herren gir i overflod
til sine venner mens de sover.

Halleluja

1 Krøn 29,10b.11b

Halleluja. Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud;
ditt er alt i himmelen og på jorden. Halleluja.

Evangelium

Matt 22,15–21
Gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er

På den tid skjedde det at fariseerne gikk bort for å rådslå om vordan de skulle få Jesus til å si noe de kunne felle ham på.

De sendte da sine disipler til ham sammen med noen herodianere. «Mester», fikk de beskjed om å si, «vi vet at du er en rettskaffen mann og klart forkynner hva som er Guds vei, uten persons anseelse og uten å skjele til noen kant. Så si oss nå hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til Caesar, eller ikke?»

Men Jesus gjennomskuet deres falskhet. «Hyklere,» svarte han, «så dere prøver å sette meg fast? Vis meg hva dere betaler skatten med.» De rakte ham en denar.

Så spurte han dem: «Hvem forestiller dette bildet? Og hvem gjelder innskriften?»

De svarte: «Caesar.»

«Vel,» sier han, «så gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I sin tale på Areopagos i Athen sa Paulus: «Av ett eneste menneske har [Gud] skapt alle folkesalg. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham». La oss be:

L: For Kirken i Norge og overalt i verden,
at den må gjøre Kristus nærværende på hvert sted.

L: For vår konge (dronning) N. og for fedrelandet vårt.

L: For alle som lider under farlig nasjonalisme
eller fordi de mangler et land de kan kalle sitt eget.

L: Om ansvarsbevissthet og villighet til å hjelpe
så at ingen flykter fra eget ansvar og egne plikter,
men også er åpne for den hjelp som trenges ovenfra.

L: Om at folket i Norge må søke Gud og finne ham.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som har latt nordmenn få oppleve fellesskap
ved i lang tid å utgjøre én nasjon med én grunnlov,
gi oss å forvalte denne velsignelse rett og godt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.