De hellige verneengler (2. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt02)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: De hellige verneengler

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,58

Alle Herrens engler, lov Herren,
opphøy og pris ham i evighet.

Kirkebønn

Allmektige, miskunnsrike Gud, du som i ditt uutgrunnelige forsyn sender dine hellige engler til vårt vern, hør vår bønn: Hold oss alltid i deres varetekt, og gi oss evig glede sammen med dem. Ved vår Herre …

Denne minnedag har eget obligatorisk Evangelium. Første lesning, responsoriesalme og halleluja nedenfor er derimot valgfritt.

Lesning

2 Mos 23,20–23
Min engel skal gå foran deg

Så sier Herren: «Se, jeg sender en engel foran deg! Han skal vokte deg på veien og føre deg til det sted som jeg har utsett.

Gi akt på ham og hør på det han sier! Sett deg ikke opp mot ham! Han vil ikke bære over med de overtredelser dere gjør, for mitt navn er i ham. Men hører du på det han sier, og gjør alt det jeg påbyr deg, da vil jeg være en fiende av dine fiender, og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utrydde dem.»

Responsoriesalme

Sal 91 (90),1–2. 3–4. 5–6. 10–11

Omkved: Han skal gi sine engler befaling
om å verne deg på alle dine veier.

Den som bor i den Høyestes ly,
som sitter i den Allmektiges skygge –
han sier til Herren: «Du er min tilflukt, mitt vern,
min Gud som jeg setter min lit til.»

For han frir deg fra jegerens snare,
fra pesten som vil ødelegge deg.
Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly.

Hans sannhet er brynje og skjold.
Ikke skal du frykte for nattens redsler
eller for pilene som flyr om dagen –
ikke for pesten som vandrer i mørket,
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Intet ondt skal ramme deg;
ingen plage komme nær ditt telt.
For han skal gi sine engler befaling
om å verne deg på alle dine veier.

Halleluja

Sal 103 (102),21

Halleluja. Lov Herren, himlenes skarer,
hans tjenere som gjør det han vil. Halleluja.

Evangelium

Matt 18,1–5.10
Deres engler i himmlen har alltid adgang til min himmelske Far

I dette øyeblikk kom disiplene hen til Jesus og spurte: «Hvem er egentlig den største i himlenes rike?»

Da kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, det skal dere vite: Uten at dere vender om og blir barna lik, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Så den største i himlenes rike, det er den som gjør seg like ringe som denne vesle her. Den som tar imot et barn som dette her, i mitt navn, han tar imot meg.

Vokt dere for å se ned på en av disse små. For dere skal vite, at de i himmelen har sine engler, som alltid har adgang til min himmelske Far.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud har omsorg for oss, sine skapninger. La oss be ham sende oss de hellige verneengler til beskyttelse og hjelp:

L: For kristne som våger liv og helse
i sin streben etter å oppfylle kristenkallet.

L: For alle som utfører en farlig tjeneste
til beste for det allmenne vel.

L: For trafikanter og andre reisende,
at verneenglene må være med dem til vern,
og støtte det menneskelige ansvar i dem.

L: For våre barn, eldre og andre svake,
at de må ha en ekte trygghet
i vissheten om Guds omsorg.

Barmhjertige Gud,
du har gitt dine engler bud
om å verne oss på alle våre veier.
La dem bære oss på hendene,
så vi ikke støter vår fot på noen sten.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta de gaver vi bærer frem for deg til ære for dine hellige engler. Frels oss ved deres trofaste vern fra alle farer, og la oss nå frem til det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
De hellige engler

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og lovpriser deg i dine engler og erkeengler.
Når vi ærer englene som står for ditt åsyn,
er det din herlighet vi forkynner.
Ved å skape dem verdige til slik en heder,
åpenbarte du din egen uendelighet,
som er opphøyet over alle ting,
ved Kristus, vår Herre.
Ved ham priser englenes skare din majestet,
og med jubel tar vi del i deres tilbedelse,
idet vi med lovsang istemmer:

Kommunionsvers

Sal 138 (137),1

For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg, min Gud.

Slutningsbønn

Herre, du som i dette store sakrament gir oss føde til evig liv, før oss ved dine englers hjelp på frelsens og fredens vei. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse