Påskedag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P10)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Påskedag

Morgenmessen.

(Ad Missam in die – høytidsmesse)

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 139 (138),18.5–6

Jeg er oppstanden og atter er jeg hos deg.
Du har lagt din hånd på meg.
Vidunderlig har din visdom åpenbart seg. Halleluja.

Eller:

Inngangsvers

Luk 24,34; jf. Åp 1,6

Herren er virkelig oppstanden. Halleluja.
Ham være makten og æren i all evighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, ved din enbårne Sønns seier over døden har du i dag åpnet for oss evighetens port. Vi ber deg: La oss som feirer Herrens oppstandelse, selv oppstå til livets lys ved å fornyes i din Ånd. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Apg 10,34a.37–43
Vi har sittet til bords med ham etter at han var oppstanden fra de døde

I de dager tok Peter til orde og sa: «Dere vet hva for ting som er skjedd hele Jødeland over – Jesus fra Nasaret, han begynte i Galilea, etter den dåpen som Johannes forkynte, og Gud salvet ham med Hellig Ånd og kraft; så gikk han omkring og gjorde vel og helbredet alle som var falt i djevelens makt, for Gud var med ham.

Og vi er vitner om alt hva han gjorde rundt i jødenes land og i Jerusalem – han som de til og med drepte ved å henge ham på marterpelen. Men ham oppvakte Gud på den tredje dag og lot ham stå synlig frem, ikke for hele folket, men for de vitner som Gud i forveien hadde utpekt, nemlig for oss, som har sittet til bords med ham etter at han var oppstanden fra de døde.

Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den dommer som Gud har satt over levende og døde. Og det er om ham alle profetene vitner at enhver som tror på ham, skal få sine synder tilgitt.»

Responsoriesalme

Sal 118 (117),1–2. 16ab–17. 22–23

Omkved: Dette er dagen som Herren har skapt, halleluja.

Lovpris Herren, for han er god,
evig er hans kjærlighet.
Israels hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.

Jubelrop lyder i de rettferdiges telt,
Herrens høyre har vist sin makt.
Jeg skal ikke dø, men leve
og forkynne Herrens gjerninger.

Stenen bygningsmennene vraket,
er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk.
Det er underfullt i våre øyne.

2. lesning

Kol 3,1–4
Streb etter de ting som er der oppe, hvor Kristus er

Brødre!

Er dere da oppstandne med Kristus, så streb etter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre! Stem tanke og sinn etter dem, og ikke etter de jordiske ting. For dere har vært gjennom døden, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus står frem i lyset – han som er vårt liv – da skal også dere stå frem med ham i herligheten.

Eller:

2. lesning

1 Kor 5,6b–8
Fei ut all gammel gjær, så dere kan bli en ny og frisk deig

Brødre!

Dere vet da at et lite grann gjær er nok til å gjennomsyre en hel deig? Fei da ut all gammel gjær, så dere kan bli en ny og frisk deig, og svare til hva dere er: usyret påskebrød. Vårt påskelam, Kristus, er jo ofret. Og så la oss holde høytid, ikke med den gamle surdeigen, ikke med ondskapens og lastens gjær, men med usyret brød: i renhet og sannhet.

Sekvens

Den følgende sekvens skal brukes påskedag og kan valgfritt også brukes på de øvrige dager i påskeoktaven, se Kristenhet, la lovsang tone, Victimae paschali laudes.

Kristenhet, la lovsang tone
påskens lam til ære.

Lammet som for hjorden døde,
Krist som skyldløs bar vår brøde,
vil oss med vår Far forsone.

Død med liv en tvekamp stred
som i under endte,
da vår konge døden led,
død til liv seg vendte.

«Maria, tal for sant
om tegnene du fant!»

«Jeg så den grav som nyss var hans,
jeg så den oppstandne i strålekrans,

så engler stå vitner,
så svetteduk og svøp.

Oppstanden er Kristus,
mitt håp og min heder.
Til Galilea vandrer han forut for eder.»

Oppstanden er Herren, det vet vi for visst.
Skjenk oss din miskunn,
du seirende Krist.
Amen. Halleluja.

Halleluja

1 Kor 5,7b–8a

Halleluja. Kristus, vårt påskelam, er ofret,
la oss holde høytid for Herren, halleluja.

Evangelium

Joh 20,1–9
Han skulle oppstå fra de døde

Tidlig søndag morgen, mens det ennå var mørkt, begav Maria fra Magdala seg ut til graven. Da fikk hun se at stenen foran den var fjernet. Og straks løp hun avsted til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus holdt så meget av, og sa: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.»

Peter og den andre disippelen gikk da ut og tok veien til graven. De løp avsted sammen, men den andre disippelen løp snart fortere enn Peter og kom først frem. Han bøyer seg da inn og får se likklærne ligge på jorden; men går ikke selv inn.

Imidlertid når Simon Peter ham igjen, og han går inn i graven; der ser han likklærne ligge på jorden, unntagen svetteduken som han hadde hatt over hodet; den lå sammenfoldet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven; han så, og trodde. Hittil hadde de nemlig ikke forstått dette som Skriften sa, at han skulle oppstå fra de døde.

Istedenfor dette Evangelium kan man lese påskenattens Evangelium.
Ved aftenmesse påskedag brukes de samme tekster som ved morgenmessen. Følgende Evangelium gjelder dog som valgfritt alternativ:

Evangelium

Luk 24,13–35
Bli hos oss, for det lir mot kveld

Dagen etter sabbaten var to av Jesu disipler på vei til en landsby som het Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, og de talte sammen om alt det som var skjedd. Og mens de snakket og diskuterte, kom Jesus og slo følge med dem; men det var noe som bandt for øynene deres, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem: «Hva er det dere går og taler sammen om?»

De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, som het Kleopas, svarte: «Du er visst den eneste i hele Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager?»

Han spurte: «Hva da?»

Og de svarte ham igjen: «Det med Jesus fra Nasaret! Han var en profet, og virket og talte med makt og myndighet, for Gud og hele folket. Men yppersteprestene og rådet lot ham dømme til døden og korsfeste, – mens vi hadde håpet at han var den som skulle befri Israel. Og dertil er det nå alt tredje dagen siden det hendte. I dag har riktignok noen av våre kvinner skaket oss opp: De gikk til graven i morges, men fant ham ikke; i stedet kom de tilbake og fortalte oss at de hadde sett et syn av engler, som sa at han levde. Da gikk noen av våre til graven og fant alt som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»

Da sa han til dem: «Hvor uforstandige dere er, og så trege til å tro hva profetene har sagt! Skulle ikke Messias nettopp gjennomgå alt dette, for på den måten å gå inn til sin herlighet?» Og så begynte han å forklare dem, helt fra Mosebøkene av og frem gjennom alle profetene, alt hva Skriften lærte om ham.

De nærmet seg nå landsbyen de skulle til. Han lot som om han ville gå videre, men de bad ham innstendig om å bli, og sa: «Bli hos oss, for det lir mot kveld, dagen heller allerede!» Så gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, velsignet det, brøt det og gav dem. Da fikk de sine øyne åpnet, og de kjente ham igjen, – men så var han borte for øynene på dem. Da sa de til hverandre: «Brant det ikke i hjertene våre, da han gikk der og talte til oss på veien og forklarte Skriftene for oss?»

Og i samme stund brøt de opp og vendte tilbake til Jerusalem, hvor de fant de elleve og vennene deres samlet, og disse kunne fortelle dem at Herren virkelig var oppstanden og hadde vist seg for Simon. Selv fortale de da om det som var hendt på veien og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Fylt av jubel over oppstandelsen er vi samlet for å feire påsken. La oss denne påskemorgen vende oss til Jesus Kristus som ble reist opp fra de døde og be om:

L: At alle som nå feirer påske, må se og tro
– likesom den disippel som Jesus holdt så meget av.

L: For dem som er satt til å skape fred i verden,
at Guds seier over mørkets makter denne natt
må vise vei og gi kraft og håp.

L: For alle som er nedtynget og bekymret av de jordiske ting,
at de må stemme tanke og sinn etter det
som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

L: For påskefeiringen i denne by (bygd),
at den må gjenlyde av lovprisning og jubel.

Himmelske Far, gode Gud,
vårt påskelam Kristus er ofret
og har beseglet soningen for våre synder
ved å stå opp fra de døde.
Gi oss å holde høytid med usyret brød,
i renhet og sannhet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Himmelske Far, på denne dag feirer vi din Sønns oppstandelse fra de døde; oppstandelsen som åpnet himmelens porter for menneskeslekten, og beseiret ondskap og synd. Hør i din miskunn våre bønner for Kirken og for verden, at de gjennom påskens mysterium stadig må føres nærmere deg.

L: Vi ber for pave N. At han du har kalt til å lede din Kirke på jorden, må bli styrket av Den Hellige Ånd, og ved ord og gjerning forkynne for hele verden at Herren sannelig er oppstanden fra de døde.

L: Vi ber for hele den katolske Kirke her i Norge; for biskopene, prestene og diakonene, ordensfolket og hele Guds folk. At alle vi som nå står samlet om den tomme grav må finne liv og frelse i den oppstandene Kristus, og vitne om vår tro for våre landsmenn.

L: Vi ber for alle som på denne dag har mottatt dåpens sakrament og er ikledd det nye liv i Kristus. At de som ved dåpens vann er blitt forenet med Kristus i hans død, også må forenes med ham i hans oppstandelse og evig liv hos Faderen.

L: Vi ber for alle som lever knust under syndens åk, og som hverken har lys eller håp i sine liv. At Herrens seier over det onde må hjelpe dem til å kaste fra seg det som hindrer et liv med Gud, og vekke i oss vilje til å hjelpe dem i deres kamp.

L: Vi ber for alle de avdøde, hvis tro du alene kjenner. At de må få del i Kristi seier over døden, og for evig med englene synge din pris i himmelen, i den evige påskefest hvor også vi en dag håper å komme.

Allmektige, evige Gud, den seirende Kristus lyser opp hele jorden og setter Kirken i brann med glede og lovprisning. Ta imot disse og alle våre bønner, og før de som er i tråd med din vilje til fullendelse. Dette ber vi om ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i jublende påskeglede bringer vi deg det offer som på underfullt vis gir din Kirke næring og nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

( på denne hellige dag)

Påskens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å prise deg, Herre,
men med særlig jubel
- i denne hellige natt (på denne hellige dag, i denne hellige tid) -
da Kristus, vårt Påskelam, er ofret.
For han er det sanne Lam,
som borttok verdens synder,
han som ved sin død gjorde vår død til intet,
og ved sin oppstandelse gav oss livet tilbake.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Kor 5,7–8

Kristus, vårt påskelam, er ofret,
La oss derfor holde høytid med renhets og sannhets usyrede brød. Halleluja.

Slutningsbønn

Gud, vår Far, vern alltid din Kirke med kjærlig omsorg, så den blir fornyet ved påskens mysterium og når frem til oppstandelsens klarhet. Ved Kristus, vår Herre.

77 [-]. Som velsignelse i slutten av messen høver det seg at presten bruker det høytidelige velsignelsesformular for påskevigiliens messe.

Utsendelse

78 [-]. Ved bortsendelsen av menigheten sies:

℣: Messen er til ende, gå med fred. Halleluja, halleluja.

℞: Gud være lovet. Halleluja, halleluja.

Musikkforslag