3. uke i påsketiden, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P3.4)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

2 Mos 15, 1-2

Jeg vil lovsynge Herren, for høyt er han opphøyet.
Herren er min styrke og lovsang;
han ble meg til frelse. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som i denne påsketid kommer oss særlig nær med din kjærlighet, hjelp oss å motta den i alltid rikere mål. Gi oss som du har utfridd av villfarelsens mørke, styrke til å holde fast ved din sannhets lys.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 8,26–40

I de dager talte Herrens engel til Filip og sa: «Bryt opp og gå sørover, ned på veien fra Jerusalem til Gaza; den er øde.» Og Filip brøt opp og gikk. Da kom det nettopp forbi en etiopisk hoffmann, som hadde en høy stilling hos etiopernes dronning Kandake - han var hennes skattmester. Han hadde vært på pilgrimsferd til Jerusalem og vendte nå tilbake; han satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Og Ånden sa til Filip: «Gå bort til vognen der og hold deg nær til den!» Filip løp frem, og da han hørte at det var profeten Jesaja han leste, spurte han: «Forstår du også hva du leser?» Etioperen svarte: «Hvordan skulle jeg vel kunne det uten noen til å forklare det for meg?» og så innbød han Filip til å stige opp ved siden av ham. Men det avsnittet av Skriften som han var i ferd med å lese, var dette:

«Som et får er han blitt ført bort for å slaktes, som et lam, som stumt lar seg klippe, slik åpner han ikke sin munn.

I sin fornedrelse er han blitt nektet rettferdighet, hvem skal fortelle om hans efterslekt?

For hans liv er blitt slettet fra jorden.»

Hoffmannen vendte seg til Filip og sa: «Vær så snill å si meg hvem profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Filip til orde og begynte, ut fra dette skriftstykket, å forkynne ham evangeliet om Jesus.

Som de kjørte langs veien, kom de til et oppkomme. Og hoffmannen sa: «Her har vi vann; er det noe til hinder for at jeg kan bli døpt?» Så bød han vognen å stanse, og Filip steg med hoffmannen ned i vannet og døpte ham. Men i det samme de steg opp igjen, førte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ikke mer til ham. Han drog imidlertid lykkelig videre. Filip derimot traff man senere i Azot, og på sin vei forkynte han evangeliet i alle de byer han kom igjennom, helt til han nådde Caesarea.

Responsoriesalme

Sal 66 (65)

Omkved: Lovsyng Herren, alle folk

Lovsyng Herren, alle folk,
takk og velsign ham med jublende røst.
Han som gir oss livet igjen,
og bevarer oss fra det onde.

Kom og hør, dere som frykter Gud,
jeg vil fortelle hva han gjorde for meg.
Jeg vendte meg til ham i nød,
og min munn ble full av lovsang.

Lovet være Gud som ikke forkastet min bønn,
og ikke tok sin kjærlighet fra meg.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen, sier Herren, og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,44–51

På den tid sa Jesus til folket: «Ingen kan komme til meg uten å bli draget av Faderen som har sendt meg, og da vil jeg oppreise ham på den ytterste dag. Det står jo skrevet hos profeten: 'De skal alle ha Gud til lærer.' Og enhver som lytter til min Far og lærer av ham, han kommer til meg. Jeg mener ikke at noen har sett Faderen, andre enn han som stammer fra Gud, - han alene har sett ham.

Så hør da og sann mitt ord: Den som tror, han eier det evige liv. Og livets brød, det er jeg. Deres fedre spiste manna i ørkenen, og døde siden; men dette brødet kommer ned fra himmelen, for at den som spiser av det, ikke skal dø. Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen; og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Det brød som jeg gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Ved troen og sakramentene mottar vi det evige liv fra Kristus. La oss be om dette liv:

L: For alle oss som er kalt til å tjene i Kirken,
at vi må vise interesse for våre medmennesker
og vitne om Kristus, det levende brød.

L: For dem som utfører regjeringsarbeid i Eritrea,
Etiopia og andre steder i Afrika,
at de må søke sannheten og rettferdigheten,
til beste for livet.

L: For alle som søker Gud på egen hånd,
at de må få hjelp – lik den etiopiske hoffmann –
til å finne ham.

L: For våre medkristne i Afrika,
at de må lykkes i å forkynne
at Kristus er det levende brød,
kommet ned fra himmelen.

Barmhjertige Gud,
du som vil gi oss det evige liv,
skjenk oss din nåde ved dåpens vann
og ved din Sønns legeme, hengitt som offer.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg, hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

2 Kor 5, 15

Kristus døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for oss. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å blir frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv.
Ved Kristus, vår Herre.