7. uke i påsketiden, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P7.5)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 1, 5-6

Kristus elsker oss og har løst oss
fra våre synder gjennom sitt blod.
Han har gjort oss til et kongelig folk
av prester for Gud, sin Far. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, da du herliggjorde din Salvede og opplyste oss
ved din Hellige Ånd, åpnet du for oss evighetens porter.
Hjelp oss som har fått del i så stor en gave,
å styrkes i troen og vokse i kjærlighet.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 25,13–21

I de dager kom kong Agrippa og Berenike til Caesarea for å hilse på Festus. Da besøket hadde vart noen dager, fortalte Festus kongen om Paulus' sak: «Jeg har her en mann,» sa han, «som Felix lot efter seg som fange; og mens jeg var i Jerusalem fremla yppersteprestene og jødenes eldste en anklage mot ham og bad om å få ham dømt. Jeg svarte dem at det ikke var skikk hos romerne å utlevere noen før den anklagede var blitt stilt overfor sine anklagere og hadde fått anledning til å forsvare seg mot beskyldningene. De kom da hit sammen med meg, og allerede neste dag tok jeg plass på mitt dommersete og lot mannen føre frem. Da de nå hadde ham foran seg, viste det seg imidlertid at ingen av deres anklager gjaldt slike forbrytelser som jeg kunne ha tenkt meg; det dreide seg om noen stridsspørsmål i deres religion, og dessuten om en viss Jesus, som var død, men som Paulus påstod var i live. Jeg stod jo litt rådvill når det gjaldt efterforskningen av en slik sak, så jeg spurte om han var villig til å dra til Jerusalem og la seg stille for retten der. Men Paulus skjøt sin sak inn for Augustus, og jeg har da gitt ordre om at han skal holdes i varetekt her inntil jeg kan få sendt ham avsted til Caesar.»

Responsoriesalme

Sal 102(103)

Omkved: Herren har reist sin trone i himmelen.

Min sjel, lov Herren;
og alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren;
glem ikke hans velgjerninger.

For så høyt som himmelen er over jorden,
er hans miskunn mektig over dem som frykter ham.
Så langt som østen er fra vesten,
fjerner han våre synder fra oss.

Herren har reist sin trone i himmelen;
alt er underlagt hans makt.
Lov Herren, alle hans engler,
dere veldige i styrke som lyder hans røst.

Evangelievers

Halleluja. Den hellige Ånd skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt. Halleluja.

Evangelium

Joh 21,15–19

Da Jesus viste seg for sine disipler og hadde spist med dem, sa han til Simon Peter: «Simon, Johannes' sønn, holder du mer av meg enn disse andre?» Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.» Jesus sier da: «Vokt mine lam.» Men så igjen, annen gang, spør han: «Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?» Og han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.» Jesus sier: «Vær hyrde for mine får.» Og for tredje gang spør han: «Simon, Johannes' sønn, holder du av meg?» Da utbrøt Peter, bedrøvet over at Jesus tre ganger kunne spørre om han hadde ham kjær: «Herre, du vet alt; så vet du også at jeg holder av deg.» Jesus sier: «Så vokt mine får. - Og du skal sanne mitt ord: Da du var ung, spente du selv ditt belte om deg, og du kunne gå hvor du ville; men når du blir gammel, skal du rekke dine hender ut, og da skal en annen binde om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og derpå legger han til: «Følg meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede troende! I møte med Jesus Kristus som er oppstanden fra de døde og har vendt tilbake til Faderen, oppfordres vi til bot, for at han skal kunne bruke oss i tjeneste for seg. La oss be om botens ånd:

L: For alle i høy posisjon i Kirken,
at de ikke må glemme ransakelse av eget liv,
omvendelse og bot.

L: For konger og andre i høy samfunnsposisjon,
at de i kjærlighet til Jesus Kristus
må bekjenne sine synder og handle rettferdig.

L: For alle som lider ved erkjennelsen av egen synd,
at Ånden må gi dem tro på Guds nåde.

L: For oss og vår forberedelse til pinsehøytiden,
at vi må lytte nøye til Jesu ord til oss.

Barmhjertige Gud,
du vil ikke at synderne skal dø,
men at de skal omvende seg.
Led oss gjennom omvendelse
til tjeneste for deg i Kirken og verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i miskunn til vårt offer,
og la Den Hellige Ånd komme og rense våre hjerter,
så vår gave finner nåde hos deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 16, 13

Når sannhetens Ånd kommer,
skal han føre dere frem til hele sannheten,
sier Herren. Alleluja.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du som renser og nærer oss
med dine mysterier, vi ber deg:
La den fornyelse de bringer, skjenke oss det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre.