Den hellige Kosmas og Den hellige Damian (26. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep26)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Kosmas og Den hellige Damian

Martyrer

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer.

Kirkebønn

Lovet være du, Herre, i dine helgener Kosmas og Damian, hvis minne vi hedrer. Du gav dem evig ære og viste din uendelige omsorg for oss ved å sette dem til vårt vern. Ved vår Herre …

Lesning

Visd 3, 1-9
Som et brennoffer tok han imot dem

De rettferdiges sjeler er i Guds hånd; ingen pine skal nå dem. De uforstandige akter dem som døde, deres bortgang regnes for et nederlag, deres død som fullstendig sammenbrudd. Men de har fred. Menneskene trodde de ble straffet, men selv er de fylt av håp om udødelighet. Først blir de tuktet litt, men så blir de rikt velsignet, for det var Gud som prøvet dem, og han fant dem verdige til å være hans. Ja, som gull i en smelteovn prøvet han dem, som et brennoffer tok han imot dem. På regnskapets dag skal de skinne klart, ja, de skal fare frem som ild i tørt gress. De skal dømme hedningene og få makt over folkeslagene. Herren skal være deres konge til evig tid. De som setter sin lit til ham, skal kjenne sannheten, de som er tro i kjærlighet, skal bli hos ham, for nåde og miskunn venter hans utvalgte.

Responsoriesalme

Sal 126

Omkved: De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

Da Herren førte Sions fanger hjem, var vi som drømmende. Vår munn var full av latter, vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: «Store ting har Herren gjort for dem.» Ja, Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake som bekker over et uttørret land. De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

Gråtende går de av sted for å så sin sæd. Jublende vender de hjem og bærer fulle nek.

Evangelievers

Jakob 1, 12

Halleluja. Lykkelig den mann som står fast i prøvelsene! For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans. Halleluja.

Evangelium

Matt 10, 28-33
Frykt ikke dem som slår legemet ihjel

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Frykt ikke dem som nok slår legemet ihjel, men som ikke er i stand til å drepe sjelen. Frykt heller ham som kan la både legeme og sjel gå under i Gehenna! Selges ikke et par spurver for en skilling? Men ikke én av dem faller til jorden uten Faderens samtykke! Og hva dere selv angår, holder han regnskap med hvert hår dere har på hodet. Så vær da ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver!

Altså: Enhver som bekjenner meg overfor menneskene, ham skal også jeg kjennes ved overfor min Far i himlene. Men den som fornekter meg overfor menneskene, ham kommer også jeg til å fornekte overfor min Far i himlene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre. Gjennom helgendyrkelsen i Roma er minnet nådd ut i hele Kirken om de hellige tvillingbrødre og leger Kosmas og Damian som led martyrdøden i Syria på begynnelsen av 300-tallet. La oss be:

L: For Kirken i Syria og i hele Midt-Østen,
at den må holde fast ved troen og livet i Kristus.

L: For våre medmennesker i den tyrkiske og arabiske verden.

L: For mennesker som lider.

L: For leger og annet helsepersonell,
at de i alt sitt virke må drives
av kjærlighet til livet og menneskene
som trenger deres bistand og hjelp.

Allmektige, evige Gud,
minnet om Kosmas og Damian viser oss troens vei.
Gi du oss på deres forbønn å være tro mot deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, for å hedre dine helliges martyrdød feirer vi din Sønns frelsende lidelse og bekjenner at ethvert martyrium har sitt opphav i Jesu Kristi ene offer, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Slutningsbønn

Bevar din gave i oss, Herre, og la det du har skjenket oss på minnedagen for de salige martyrer Kosmas og Damian, bli oss til frelse og fred. Ved Kristus, vår Herre.