1. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U1.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

Hebr 2,5–12

Det er ikke engler Gud har underlagt den kommende verdensorden, den som vi taler om. Det bevidnes også der det et sted sies: 'Hva er vel et menneske, at du kommer ham i hug? eller et menneskebarn, at du tar deg av ham? For en liten stund har du gjort ham ringere enn englene. Med ære og herlighet har du kronet ham. Alt har du lagt for hans føtter.' Men er det så at 'han har lagt alt for hans føtter', da betyr det at han har latt alt, uten unntakelse, være underlagt hans herredømme. Vel ser vi ikke ennå at 'alt er ham underlagt'. Men vi ser allikevel Jesus, han som 'for en liten stund er gjort ringere enn englene', kronet med ære og herlighet, fordi han led døden; det vil si at hans død ved Guds nåde er ment å komme alle mennesker til gode. Han som er alle tings opphav og mål, ville jo føre store skarer av barn frem til sin herlighet; så gjorde han også rett i å la deres frelses høvding gå gjennom lidelser frem til fullendelse. Den som helliger og de som blir helliget, har alle ett og samme opphav; derfor skammer han seg heller ikke ved å kalle dem brødre, der han sier: 'Jeg vil forkynne ditt navn for dine brødre, i forsamlingens midte vil jeg lovsynge deg - '.

Responsoriesalme

Sal 8,2ab+5.6-7.8-9

Omkved: Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Herre, vår Herre, stort er ditt navn
over den vide jord.
Hva er et menneske at du tenker på ham,
et menneskebarn at du sørger for det.

Lite ringere enn englene gjorde du ham,
kronet ham med herlighet og ære.
Du satte ham over dine henders verk.

Alt la du under hans føtter,
småfe og okser i samlet flokk,
villdyr i skog og mark.
Himmelens fugler og fisk i hav,
alt som farer på havets veier.

Evangelievers

Halleluja. Ta imot ordet som det det er: ikke menneskepåfunn, men virkelig et budskap fra Gud. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,21–28

Jesus var i Kafarnaum, og da sabbaten kom, gikk han inn i synagogen og underviste. Folk ble slått med undring over hans lære, for han talte som en mann med myndighet, og ikke som de lovkyndige. Da var det nettopp i synagogen en mann med en vanhellig ånd, som gav seg til å rope: «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, - Guds Hellige!» Men Jesus befalte den skarpt: «Ti stille, og kom ut av ham!» Da rev og slet ånden voldsomt i mannen, og for ut med et høyt skrik. Alle ble rystet og forferdet, så de begynte å spørre hverandre hva dette vel kunne være: «En ny lære? Og det med myndighet bak seg! Til og med demonene må jo lystre når han befaler!» Og hurtig spredtes ryktet om ham overalt, over hele Galilea.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi har begynt å høre Markus' beretning om Jesu virke på jorden. La oss – med henblikk på de kommende uker – be om hjelp til å følge ham:

L: Om at Kirken i ydmyk og lydig etterfølgelse
aldri må svikte i kampen mot det onde.

L: At alle mennesker
må tilkjenne hverandre det samme menneskeverd
som Kristus tilkjente oss ved å bli en av oss.

L: For ulykkelige mennesker,
at de i Guds hus må søke
og få hjelp fra Guds Sønn.

L: At Kirken hos oss må forvalte forsoningens sakrament
og all annen sjelesørgerisk tjeneste
slik at menneskene får del i Kristi fred.

Allmektige Gud,
du gav Jesus Kristus makt over de vanhellige ånder.
La oss i den kommende tid få merke
hvordan han viser sin godhet mot oss mennesker.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag