10. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U10.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 1,18–22

Brødre, så sant Gud er trofast: Det sprog vi har ført overfor dere, har ikke vært både ja og nei. For Guds sønn, Kristus Jesus, han som vi har forkynt for dere, - enten det nå var jeg selv, Silvanus eller Timotheos, - han er jo ikke både et nei og et ja - i ham lyder Guds fulle ja! Hvert eneste av Guds løfter er blitt bekreftet i ham, - og derfor er det også ved ham at vi sier vårt «amen», Gud til ære. Og den som knytter både oss og dere fast til Kristus, den Salvede, er Gud, Gud selv har salvet oss - han som også har satt sitt segl på oss, og som har gitt oss Ånden til pant i våre hjerter.

Responsoriesalme

Sal 118 (119)

Omkved: La ditt åsyn lyse over din tjener, Herre.

Vidunderlige, Herre, er dine bud,
derfor vil jeg følge dem.
Ditt ord gir oss lys ved sin klarhet,
gjør den enfoldige vis.

Jeg lyttet begjærlig av hele mitt hjerte,
for jeg stundet efter dine bud.
Se hen til meg og vær meg nådig,
for du beskytter den som elsker ditt navn.

Gjør foten stø som du har lovet,
så ingen urett får overhånd.
La ditt åsyn lyse over meg,
lær meg å kjenne din vilje.

Evangelievers

Halleluja. La deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,13–16

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal da kunne gi det kraften tilbake? Nei, da duger det ikke til annet enn å kastes utenfor og bli tråkket ned av folk. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys for å sette det under et kjørel; nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset. La da deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han som er i himlene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I Bergprekenen har Jesus undervist oss om å være jordens salt og verdens lys. La oss med et «Kyrie eleison» be:

L: Om at han må oppfylle sine løfter om Kirken,
slik at den gjør sin gudgitte gjerning i verden.

L: At folkeslagene må merke Guds virke i verden
og sette sin lit til Kristi ord og løfter.

L: For dem som sulter og lider nød,
at de ikke må tape troen og kjærligheten.

L: At vi ikke må miste saltets kraft
eller bli som et lys under et kjørel.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn oppfordret til at vårt lys
måtte skinne slik for menneskene
at de ser våre gode gjerninger
og priser deg vår Far i himmelen.
Gi du at vårt lys må skinne på den måte.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.