10. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U10.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 17,7–16

I de dager tørket bekken på det sted Elia var gjemt, bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: «Gjør deg i stand og gå til Sarepta, som ligger ved Sidon, og slå deg til der! Jeg har sagt fra til en enke som bor der, at hun skal sørge for mat til deg.» Elia gjorde seg i stand og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa: «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!» Da hun gikk for å hente det, ropte han efter henne: «Ta også med et stykke brød til meg!» Hun svarte: «Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke en brødbit; jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker noen vedpinner og vil gå hjem og lage til mat for meg og sønnen min. Så kan vi spise og legge oss til å dø.» Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først et lite brød av det, og kom ut til meg med det! Siden kan du lage til noe for deg og din sønn. For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom og kruset ikke mangle olje til den dag Herren sender regn over jorden.» Hun gikk og gjorde som Elia hadde sagt, og siden hadde de mat i lang tid, både han og hun og folket i hennes hus. Melkrukken ble ikke tom, og kruset manglet ikke olje. Det gikk som Herren hadde sagt ved Elia.

Responsoriesalme

Sal 4,2-3.4-5.7b-8

Omkved: Løft ditt åsyns lys over oss, Herre!

Når jeg roper, da svar meg,
du Gud som er min rettferd!
I nøden fant du utvei for meg.
Vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge skal min ære krenkes?
Hvor lenge vil dere elske tomhet og jage efter løgn?
Dere skal vite at Herren har valgt seg ut en som er trofast.
Herren vil høre meg når jeg roper til ham.

Bli harme, men synd ikke,
tenk dere om på leiet, vær stille!
Løft ditt åsyns lys over oss, Herre!
Du har gitt meg større glede i hjertet enn andre har
når det flyter med korn og vin.

Evangelievers

Halleluja. La deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,13–16

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal da kunne gi det kraften tilbake? Nei, da duger det ikke til annet enn å kastes utenfor og bli tråkket ned av folk. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys for å sette det under et kjørel; nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset. La da deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han som er i himlene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I Bergprekenen har Jesus undervist oss om å være jordens salt og verdens lys. La oss med et «Kyrie eleison» be:

L: Om at han må oppfylle sine løfter om Kirken,
slik at den gjør sin gudgitte gjerning i verden.

L: At folkeslagene må merke Guds virke i verden
og sette sin lit til Kristi ord og løfter.

L: For dem som sulter og lider nød,
at de ikke må tape troen og kjærligheten.

L: At vi ikke må miste saltets kraft
eller bli som et lys under et kjørel.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn oppfordret til at vårt lys
måtte skinne slik for menneskene
at de ser våre gode gjerninger
og priser deg vår Far i himmelen.
Gi du at vårt lys må skinne på den måte.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag