11. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U11.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 9,6–11

Brødre, tenk på at den som sparsomt sår, han skal sparsomt høste, mens den som gavmildt sår, han skal også høste rikelig. Så må da enhver gi hva han finner for godt, men ikke tvert og tvungent, for «Gud elsker en glad giver». Og Gud har makt til å fylle dere med sin nåde i rikelig mål, slik at dere alltid og under alle forhold har alt dere trenger, og enda har rikelig til å gjøre godt med. Som det står skrevet: «Han har strødd ut, han har gitt til de fattige; hans godhet varer til evig tid.»

Han som «skaffer bonden korn til utsæd og brød til mat», han skal også skaffe dere såkorn, og la det spire og vokse, så deres godhet kan få bære rike frukter. Da blir dere selv rike i alt, og kan på alle måter vise en gavmildhet som får takken til å stige opp til Gud, når vi bærer gaven frem.

Responsoriesalme

Sal 111 (112)

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den mann som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden,
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Velstand og rikdom er i hans hus,
hans rettferd står til evig tid.
I mørket går opp et lys for de oppriktige,
for den som er nådig og rettferdig.

Han deler ut til den fattige,
hans rettferd står til evig tid,
hans kraft står høyt med ære.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 6,1–6.16–18

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem; for i så fall får dere ingen lønn hos deres Far i himlene. Når du altså gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt, i synagogen eller på gaten, som de skinnhellige gjør, for at folk skal se opp til dem, - for det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent; men din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg.

Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som de skinnhellige; de står gjerne frem i synagogene og på gatehjørnene og ber, for at folk skal legge merke til dem. Men det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og lukk døren til, og be til din Far som er i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.

Når dere faster, så ta ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhellige; de setter opp et riktig elendig ansikt, for at folk skal se at de faster, - men så sier jeg dere også, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hode og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster, andre enn din Far i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre i Kristus! Vår Herre og Frelser har vist oss sin kjærlighet som skal prege oss. La oss be om klarhet til å se hva det innebærer for oss, og om vilje og styrke til å ta konsekvensene av det:

L: For alle kristne,
at de må fylles av iver etter å støtte hverandre,
Gud til ære.

L: For de jordiske makter og myndigheter,
at de må preges av vårt himmelske fremtidshåp.

L: For dem som viser fromhet i lidelse,
at det må være kjærlighet til Gud som driver dem.

L: Om at vi når vi ofrer og faster,
må gjennomtrenges av lengselen etter å møte Gud.

Himmelske Far,
du som er vårt fremtidshåp
og som vil ta oss til deg med legeme og sjel,
gi oss å vandre i Kristi kjærlighet.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag