11. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U11.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 48,1–14

Profeten Elia stod frem som en ild, hans ord brente som en flamme. Han lot hungersnød komme over Israels folk, og i sin nidkjærhet gjorde han at de ble få. Ved Herrens ord lukket han himmelen og tre ganger lot han ild falle ned. Hvor du ble forherliget, Elia, ved dine under! Og hvem kan rose seg av å være deg lik? Du som vakte en død opp fra døden og fra dødsriket, ved den Høyestes ord; du som styrtet konger i fordervelse og dem som var i ære, ned fra sitt leie; som på Sinai hørte Herrens refsende ord og på Horeb hevnens dommer; som salvet konger til å øve rettferd og profeter til å etterfølge deg; som ble tatt bort i en ildstorm, i en vogn med ildhester for; du som efter skriftens ord skal tre frem i kommende tider for å stille Herrens vrede før den blusser opp, for å vende fedrenes hjerte til barna og gjenreise Jakobs stammer. Salige er de som får se deg, og de som er hensovet i Guds kjærlighet, for også vi skal få eie livet. Da Elia ble skjult i stormen, ble Elisja fylt av hans ånd. I alle sine dager ble han ikke rokket av noen hersker, ingen fikk makt over ham. Ved ord kunne ingen bøye ham, og selv i døden gjorde hans legeme en profets gjerning. Mens han levde, gjorde han under, og efter sin død gjorde han jærtegn.

Responsoriesalme

Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7

Omkved: Juble i Herren, alle rettferdige.

Herren er konge, fryd deg, du jord,
de talløse øer juble.
Omkring ham er mulm og skyer,
rettferd og rett er hans trones grunnvold.

Ild farer frem for hans åsyn,
flammer opp blant hans fiender.
Hans lyn opplyser jordens riker.
Jorden ser det og bever.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn,
for hele jordens Herre.
Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.

Skam over dem som dyrker bilder,
er stolte av sine guder.
Tilbe Herren, alle guder!

Evangelievers

Halleluja. Den ånd dere har fått gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» Halleluja.

Evangelium

Matt 6,7–15

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når dere ber, skal dere heller ikke lire av dere en mengde ord, slik som hedningene, som tror at de da blir bønnhørt. Dem skal dere ikke ligne. For deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham. Slik skal dere da be:

Du vår Far i himlene!

La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!

Gi oss det brød vi trenger idag.

Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.

Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt!

For dersom dere tilgir menneskene, når de har forgått seg, da skal dere også selv få tilgivelse av deres himmelske Far. Men om dere selv ikke tilgir, da vil heller ikke deres Far tilgi hva dere har forbrutt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære Kristi disipler! Jesus Kristus vår bror har lært oss hvordan vi skal be til Gud, vår Far i himmelen. La oss nå vende oss til ham i bønn:

L: For Guds folk overalt i verden,
om åpenhet og takknemlighet
for den nåde Gud skjenker gjennom sine sendebud.

L: For dem som har mye makt i samfunnet,
at de må la alt sitt virke gjennomtrenges av bønn.

L: For de lidende,
at de må finne trøst hos profetene og apostlene.

L: For oss som utgjør Kirken på dette sted,
at vi som en ren jomfru
og fylt av bønn og lovsang
må gå Kristus, vår brudgom i møte.

Barmhjertige Gud,
du vår Far i himlene,
tilgi oss hva vi har forbrutt,
og gi oss å tilgi dem som har forbrutt seg mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.