11. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U11.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kong 11,1–4.9–18.20

I de dager da Atalja, mor til Akasja, fikk vite at hennes sønn var død, satte hun seg fore å utrydde hele kongeætten. Men Akasjas søster Josjeba, datter av kong Joram, fikk i hemmelighet fjernet Akasjas sønn Joasj fra de kongssønnene som skulle drepes. Hun puttet ham og hans fostermor i et kleskammer. Der gjemte de ham for Atalja, så han ikke ble drept. Siden var han hos Josjeba i Herrens hus. Han holdt seg skjult i seks år, mens Atalja regjerte i landet.

Men i det syvende året sendte presten Jojada bud efter livvakten og de andre vaktmennene og lot dem komme til seg i Herrens hus. Han gjorde en avtale med dem og tok dem i ed der i Herrens hus. Så viste han dem kongssønnen.

Førerne for livvakten gjorde nøyaktig som presten Jojada bød dem. De tok hver sine menn, både de som gikk på vakt på sabbaten, og de som skulle ha avløsning, og kom til presten Jojada. Presten gav førerne for livvakten de spyd og skjold som hadde tilhørt kong David, og som var i Herrens hus. Og vaktmennene stilte seg opp, hver mann med våpen i hånd, fra sydsiden til nordsiden av templet, bort imot alteret og huset, i en ring omkring kongen. Så førte Jojada kongssønnen ut, utropte ham til konge og salvet ham. Og folket klappet i hendene og ropte: «Leve kongen!» Da Atalja hørte ropet fra vaktmennene og folkemengden, gikk hun ut til folket i Herrens hus. Der fikk hun se kongen stå ved søylen, slik skikken var, og høvdingene og hornblåserne ved siden av ham, mens hele mengden jublet og blåste i trompeter. Da flerret Atalja i klærne sine og ropte: «Opprør, opprør!» Men presten Jojada gav førerne for livvakten, de som stod i spissen for hæren, denne ordre: «Før henne ut mellom rekkene! Hvis noen følger efter henne, så hugg ham ned med sverd.» For presten hadde sagt: «Hun må ikke drepes i Herrens hus.» Så grep de Atalja. Hun måtte gå gjennom Hesteporten inn i slottet, og der ble hun drept. Siden sluttet Jojada en pakt mellom Herren og kongen og folket: De skulle være Herrens folk. Han sluttet også en pakt mellom kongen og folket. Så gikk hele folkemengden til Ba'altemplet og rev det ned. Altrene og gudebildene der knuste de helt, og Ba'alpresten Mattan drepte de foran alteret. Presten satte ut vaktposter ved Herrens hus. Folkemengden jublet, og det var ro i byen. Men Atalja hadde de drept med sverd i kongens slott.

Responsoriesalme

Sal 132(131),11.12.13-14.17-18

Omkved: Herren har kåret Sion, valgt det til sin bolig.

Herren svor David en ed,
han svikter den ikke:
«Din ætling skal sitte på din trone.»

Dersom dine sønner holder min pakt,
de bud jeg lærer dem,
skal også deres sønner for alltid
sitte på min trone.

For Herren har kåret Sion,
valgt det til sin bolig.
«Dette er mitt hvilested til evig tid,
her har jeg ønsket å bo.

Der vil jeg øke Davids makt,
berede et lys for min salvede.
Hans fiender vil jeg kle i skam,
men på ham skal min hellighet stråle.»

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike er deres. Halleluja.

Evangelium

Matt 6,19–23

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller mark kan tære, hvor ingen tyver kan bryte inn og stjele. For der hvor din skatt er, der kommer også ditt hjerte til å være. Øyet er legemets lys. Er da ditt øye klart, får hele din kropp del i lyset; men er ditt øye sykt, er hele din kropp i mørke. Og når selv lyset i deg er fordunklet, hvor dypt må da ikke mørket bli!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Herren Jesus Kristus har lært oss hvor viktig det er å se med et klart øye og elske med et gudviet hjerte. La oss be ham hjelpe oss til det:

L: For hele Kirken,
at klarsyn og kjærlighet må prege den
slik at den for alle folk
kan bli et mektig Kristus-vitnesbyrd.

L: For dem som har makt
til å omstyrte lov og orden i et samfunn,
at de alltid må være seg bevisst
at de til sist vil bli krevd til ansvar av Gud selv.

L: For dem som mangler selvrespekt,
at de i Kristus med ydmykhet må se sitt egenverd.

L: For oss som her er samlet,
at vi i kjærlighet må bevare fellesskapet
med hverandre og med våre medkristne.

Allmektige Gud, himmelske Far,
din Sønn, vår Herre og Frelser, er verdens lys.
La ham opplyse oss på vår vandring gjennom verden.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.