12. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kong 22,8–13;23,1–3

I de dager sa ypperstepresten Hilkia til skriveren Sjafan: «Jeg har funnet en lovbok i Herrens hus.» Så gav han boken til Sjafan, og han leste den. Da skriveren Sjafan kom tilbake til kongen, gav han kongen melding og sa: «Dine tjenere har tømt ut pengene som fantes i huset, og gitt dem til arbeidsformennene som har tilsyn med Herrens hus.» Så fortalte skriveren Sjafan at presten Hilkia hadde gitt ham en bok; og Sjafan leste den opp for kongen.

Da kongen hørte det som stod i lovboken, rev han i stykker klærne sine. Og han bød presten Hilkia og Ahikam, sønn av Sjafan, og Akbor, sønn av Mika, og skriveren Sjafan og kongens tjener Asaja: «Gå og rådspør Herren for meg og folket og hele Juda om det som står i denne boken som nå er funnet! For stor må Herrens vrede være, den som har flammet opp imot oss, fordi våre fedre ikke hørte på det som er sagt i denne boken, så de rettet seg efter alt det som er skrevet der og gjelder oss.» Da sendte kongen bud efter alle de eldste i Juda og Jerusalem, og de samlet seg hos ham. Så gikk kongen opp til Herrens hus. Hver mann fra Juda og alle som bodde i Jerusalem, fulgte ham - prestene, profetene og hele folket, både store og små. Der leste han opp for dem alt det som stod skrevet i paktens bok, den som var funnet i Herrens hus. Så steg han frem på forhøyningen og sluttet en pakt for Herrens åsyn. Folket skulle følge Herren og holde hans bud og lovbud og forskrifter av hele sitt hjerte og hele sin sjel. De skulle holde paktens ord, som var skrevet i denne boken. Og hele folket trådte inn i pakten.

Responsoriesalme

Sal 119(118),33.34.35.36.37.40

Omkved: Herre, lær meg din viljes vei.

Herre, lær meg din viljes vei,
så vil jeg følge den for alltid.
Gi meg forstand så jeg kan følge dine lover
og holde dem av hele mitt hjerte.

Før meg på dine veier,
for jeg har min glede i dine bud.
Bøy mitt hjerte efter din vilje,
så jeg ikke trår efter ussel vinning.

Vend mine øyne fra svik,
hold meg i live på dine veier.
Se, jeg lengter efter dine bud,
hold meg i live som du har lovet.

Evangelievers

Halleluja. Bli i meg, som jeg i dere, sier Herren. Den som blir i meg, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,15–20

På den tid sa Jesus til disiplene: «Vokt dere for falske profeter, slike som kommer til dere i saueham, men som i virkeligheten er glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker en kanskje druer av tornekratt, eller fiken av tistler? Nei: Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre slett frukt. Et godt tre kan ikke gi slett frukt, og et dårlig tre ikke gi god frukt. Og ethvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugd ned og kastet på ilden. Altså: På den frukt de bærer skal dere kjenne dem.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi blir sammenlignet med trær som kan kjennes på fruktene. La oss be Gud gjøre oss til «trær» som i sannhet bærer gode frukter:

L: For Kirken under dens ferd gjennom historien,
at den må la seg forme og reformere av Guds ord.

L: At Guds ord og løfter
også må forme det borgerlige samfunn,
og at de ytre politiske resultater
må være sant og godt vitnesbyrd om det.

L: For dem som ser få gode frukter av sitt liv,
at de må finne trøst hos vår gode og nådige Gud.

L: For oss når vi har mest grunn til å tvile og fortvile,
at vi må holde fast ved troen.

Barmhjertige Gud,
du som regner oss troen til rettferdighet,
gi gode frukter i vårt liv av den samme tro.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.