13. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 18,16–33

Da mennene brøt opp, gikk de i retning av Sodoma. Abraham gikk med; han ville følge dem på veien. Da tenkte Herren: «Skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og efterkommere å holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og riktig, så Herren kan la Abraham få det han har lovet ham.» Så sa Herren: «Sannelig, det lyder høye klagerop over Sodoma og Gomorra; syndene deres er overmåte store. Nå vil jeg stige ned og se om de har båret seg så ille ad som det høres efter den klage over dem som er nådd opp til meg; og har de ikke det, vil jeg vite det.» Så snudde mennene seg og gikk av sted til Sodoma. Men Herren ble fremdeles stående hos Abraham. Abraham trådte nærmere og sa: «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de ugudelige? Om det nå er femti rettferdige i byen? Vil du rive dem bort da? Vil du ikke spare stedet av hensyn til de femti rettferdige som er der? Det er da ikke din vis å gjøre slikt, å la rettferdige dø sammen med ugudelige, så det går den rettferdige likedan som den ugudelige. Nei, det er ikke din vis! Han som dømmer hele jorden, skulle ikke han gjøre det som rett er?» Da sa Herren: «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg spare hele byen for deres skyld.» Abraham tok atter til orde og sa: «Se, jeg har våget meg til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske. Enn om det mangler fem på de femti rettferdige? Vil du ødelegge hele byen på grunn av de fem?» Han svarte: «Nei, finner jeg førtifem, skal jeg ikke ødelegge den.» Abraham fortsatte å tale til ham. «Om det finnes førti?» sa han. Han svarte: «For de førtis skyld skal jeg ikke gjøre det.» Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler! Enn om det finnes tretti der?» Han svarte: «Jeg skal ikke gjøre det så sant jeg finner tretti.» Abraham sa: «Se, jeg har våget meg til å tale til Herren. Enn om det finnes tyve der?» Han svarte: «For de tyves skyld skal jeg ikke ødelegge byen.» Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler én eneste gang til! Enn om det bare finnes ti?» Han svarte: «For de tis skyld skal jeg ikke ødelegge den.» Da Herren hadde talt ut med Abraham, gikk han bort. Og Abraham vendte tilbake til det sted hvor han bodde.

Responsoriesalme

Sal 103(102),1b-2.3-4.8-9.10-11

Omkved: Herren er nådig og barmhjertig

Min sjel, min sjel, lov Herren.
Og alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, min sjel lov Herren,
og glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater alle dine synder,
som leger alle dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og barmhjertighet.

Herren er barmhjertig og nådig,
langmodig og rik på miskunn.
Han går ikke i rette for alltid
og gjemmer ikke på vrede evindelig.

Han gjør ikke med oss efter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.
For så høy som himmelen er over jorden
er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst i dag. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,18–22

På den tid så Jesus mengden som omgav ham og gav befaling om å dra over til den andre bredden. Da kom en lovkyndig til ham og sa: «Mester, jeg vil følge deg, hvorhen du så går.» Men Jesus svarte: «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.»

En annen av disiplene sa: «Herre, la meg først gå og begrave min far.» Men Jesus svarte: «Følg meg, og la de døde begrave sine døde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Kristus kaller oss til umiddelbar etterfølgelse. La oss be Gud om at han leder oss rett:

L: For alle kristne,
at de av kjærlighet til Gud og sine medmennesker
må etterstrebe den fullkomne rettferdighet.

L: For dem som har statlig makt,
at de må beskytte rettferdigheten
og på rett måte ta seg av dem
som gjør ugjerninger.

L: For dem som opplever sorg eller savn
over nær familie som er gått bort,
at dette ikke må hindre dem i å handle rett.

L: For oss når vår rettferdighet og etterfølgelse
ser ut til å være stedfortredende for andres mangler,
at det ikke må lede til hovmodighet, men til bot.

Himmelske Far,
du som kjenner hvert menneske,
hør våre bønner og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.