15. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U15.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 3,1–6.9–12

I de dager gjette Moses småfeet for sin svigerfar Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb. Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Han så opp, og busken stod i lys lue, men den brant ikke opp. Da tenkte Moses med seg selv: «Jeg vil bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Men da Herren så at han kom borttil for å se, ropte han ut av tornebusken: «Moses, Moses!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» Da sa Gud: «Kom ikke nærmere! Ta dine sko av! For det sted du står på, er hellig jord.» Herren sa: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han våget ikke å se på Gud.

Så sa Herren: «Nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egypterne plager dem. Så gå da; jeg sender deg til farao! Du skal føre mitt folk, israelittene, ut fra Egypt.»

Men Moses sa til Gud: «Hvem er vel jeg? Makter jeg å gå til farao og føre israelittene ut fra Egypt?» «Ja,» svarte han, «for jeg vil være med deg! Du skal få et tegn på at det er jeg som har sendt deg: Når du har ført folket ut fra Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet.»

Responsoriesalme

Sal 103 (102)

Omkved: Herren er nådig og barmhjertig.

Min sjel, min sjel, lov Herren,
og alt hva i meg er, love hans hellige navn.

Min sjel, min sjel, lov Herren,
og glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater alle dine synder,
som leger alle dine sår.

Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og barmhjertighet.

Herren gjør rettferd og rett mot alle som er knuget ned.
Han kunngjorde sin vei for Moses, sin gjerning for Israels barn.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,25–27

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg.» «Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus har sagt at Faderen har lagt alle ting i hans hånd, og at ingen kjenner Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for. La oss be ham åpenbare Faderen for oss:

L: For alle troende og for Kirkens læreembete,
at Sønnen må åpenbare Faderen.

L: For statsmaktene,
at de må forstå og ta lærdom av Guds inngripen i historien.

L: For dem som trenger bekreftelse på Guds nærvær,
at de må få det på en overbevisende måte.

L: For oss som hører til denne menighet (dette fellesskap),
at vi må se Guds nærvær og lære hans navn å kjenne.

Herre Gud, himmelske Far,
du har sendt oss vår Herre og Frelser,
han som er det sanne Guds bilde i verden.
Gi at han må vise oss hvem Gud er og hvordan han er.
Ved ham, Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag