17. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U17.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 33,7–11;34,5b–9.28

I de dager tok Moses et telt og slo det opp utenfor leiren, et godt stykke ifra. Han kalte det møteteltet. Alle som ville spørre Herren om noe, gikk til dette teltet utenfor leiren. Hver gang Moses gikk til teltet, reiste hele folket seg, stod hver i sin teltdør og så efter ham til han var kommet inn. Og når Moses var kommet inn i teltet, senket skystøtten seg og ble stående i teltdøren, og Herren talte med Moses. Når hele folket så skystøtten stå i teltdøren, reiste de seg alle sammen og bøyde seg til jorden, hver i sin teltdør. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt; som en mann taler med en annen. Siden gikk Moses tilbake til leiren. Men hans tjener, en ung gutt som het Josva, Nuns sønn, holdt stadig til i teltet. Moses ropte Herrens navn. Herren gikk forbi rett for øynene på ham og ropte: «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet! Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd; han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd.» Da falt Moses straks på kne, bøyde seg til jorden og tilbad. Han sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå med oss, Herre! Dette er nok et hårdnakket folk, men du vil tilgi vår misgjerning og synd og gjøre oss til din eiendom.»

Moses var hos Herren i førti dager og førti netter, og han smakte hverken mat eller drikke. Og Herren skrev paktordene, de ti bud, på tavlene.

Responsoriesalme

Sal 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13

Omkved: Herren er nådig og barmhjertig.

Herren gjør rettferd og rett
mot alle som er knuget ned.
Han kunngjorde sin vei for Moses,
sin gjerning for Israels barn.

Herren er barmhjertig og nådig,
langmodig og rik på miskunnhet.
Han går ikke alltid i rette
og gjemmer ikke på vrede evindelig.

Han gjør ikke med oss efter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.
For så høy som himmelen er over jorden
er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

Så langt som østen er fra vesten
skiller han oss fra våre synder.
Som en far forbarmer seg over sine barn,
forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.

Evangelievers

Halleluja. Sæden er Guds ord og såmannen er Kristus; alle som finner ham, får evig liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,36–43

På den tid forlot Jesus mengden og kom tilbake til huset. Disiplene gikk da til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» Han svarte: «Han som sår det gode såkornet, det er Menneskesønnen, og åkeren, det er verden. Det gode såkornet er de som hører Riket til, men ugresset er de som hører den Onde til. Fienden som sår det, er djevelen. Skurdtiden er verdens ende, og onnefolkene er englene. Og som ugresset blir sanket sammen og brent, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engler ut for å luke vekk fra hans rike 'alle dem som handler urett og fører andre til fall', og kaste dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Mens de rettferdige skal stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. La oss be om hans miskunn idet vi roper «Kyrie eleison»:

L: For Guds folk i hele verden
som er kalt og helliget til et liv i kjærlighet.

L: For våre statsmakter
som har fått i oppdrag å begrense Den ondes makt.

L: For alle som er merket av Den ondes herjing.

L: For oss som søker til Guds bolig,
at vi må finne nåde for hans øyne
og få tilgivelse for våre synder.

Himmelske Far,
du som lar ditt såkorn bli sådd i verden,
gi at vi i skurdtiden, som er verdens ende,
må finnes blant de rettferdige
som stråler i ditt rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Musikkforslag