18. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U18.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 31,31–34

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres rette herre, sier Herren. Nei, slik er den pakt jeg vil slutte med Israels folk en gang i tiden, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres synd.

Responsoriesalme

Sal 51 (50)

Omkved: Skap et rent hjerte i meg, Gud.

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg din hellige ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Jeg skal lære synderne dine veier,
de villfarne skal vende om til deg.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer,
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Evangelievers

Halleluja. Du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Halleluja.

Evangelium

Matt 16,13–23

På den tid kom Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Philippi. Der spurte han sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.» «Men dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?» Da tok Simon Peter ordet, og svarte: «Du er Messias, sønn av den levende Gud.» Og Jesus svarte ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene.» Så la han disiplene strengt på hjerte ikke å si til noen at han var Messias.

Fra nå av begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han skulle dra til Jerusalem og få meget å lide av de eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige; at han skulle bli slått ihjel og så bli oppvakt fra de døde tredje dagen efter. Da tok Peter ham til side og ville tale ham til rette: «Det Gud forby, herre! Noe slikt må ikke hende deg!» Men Jesus vendte seg og sa til Peter: «Bort fra meg, Satan, snare på min vei! For du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre som sier at Jesus er Messias, Sønn av den levende Gud! Simon Peter proklamerte denne bekjennelse og ble av Kristus kalt Klippen. La oss be om troens fellesskap med Peter og hans etterfølgere:

L: Om at Kirken må være et tros- og bekjennelsesfellesskap.

L: At statlige og kirkelige myndigheter
må respektere hverandres gudgitte kompetanse.

L: At vi i vår nød ikke må trette Herren.

L: Om rett forbindelse
mellom Kirken på dette sted
og Kirken i Roma.

Herre Gud, himmelske Far,
sannheten om deg kan ikke kjøtt og blod
åpenbare for oss,
men alene den lov og Ånd som du legger i våre sinn.
Gi oss å kjenne deg og sammen bekjenne troen på deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.