2. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U2.5.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 8,6–13

Brødre, et langt høyere embede er det imidlertid Kristus har fått seg tildelt, svarende til den nye og bedre pakt han formidler, og de større løfter den hviler på. For dersom den gamle pakt hadde vært tilfredsstillende, ville det ikke vært grunn til å stifte noen ny. Men Gud er ikke tilfreds, når han sier til sitt folk:

«Dager skal komme, sier Herren, da jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, - ikke som den pakt jeg gjorde med deres fedre den dag jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egypt. For de holdt seg ikke til min pakt og derfor har også jeg forsømt dem, sier Herren. Nei, dette er den pakt jeg vil inngå med Israels hus når disse dager er forbi, sier Herren: Jeg vil prege min lov i deres sinn, jeg vil skrive den inn i deres hjerter, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger trenge å undervise sin landsmann heller ingen sin bror, og si: Kjenn Herren! for alle skal de kjenne meg da, fra den minste til den største blant dem. Og jeg vil nådig tilgi dem all deres ondskap, og aldri mer minnes deres synder.»

Når Gud taler om en «ny pakt», har han dermed slått fast at den første er foreldet. Og det som er gammelt og foreldet, er nær ved å falle bort.

Responsoriesalme

Sal 84 (85)

Omkved: Kjærlighet skal møte troskap, rettferd skal favne fred.

La oss kjenne din miskunn,
Herre, gi du oss din frelse.
Hans frelse er nær den som frykter ham,
hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred.
Troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går foran hans åsyn,
hvor han går følger fred i hans spor.

Evangelievers

Halleluja. Gud som var nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham og overlatt budskapet om forsoning til oss. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,13–19

På den tid gikk Jesus opp i fjellet, og kalte derfra til seg dem han selv ønsket, og de kom. Han valgte da tolv til å være hans faste følgesvenner, tolv som han kunne sende ut for å forkynne, og gi makt til å drive ut demoner. Det var disse tolv: Simon, som han gav navnet Peter. Jakob, sønn av Sebedeus, og Johannes, hans bror; dem kalte han Boanerges (det betyr «Tordensønnene»). Så var det Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus, Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, Taddeus, Simon den nidkjære, og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus kaller ikke bare disipler, han vil også hjelpe dem. La oss derfor i tillit til ham bære vår forbønner frem for Gud:

L: For biskopene, apostlenes etterfølgere,
at de i sin prestelige tjeneste må la se prege
av Kristus, den nye pakts yppersteprest.

L: For dommere og andre med ansvar for strafferettspleien,
at de aldri må la ren rettferdighet
seire over sann barmhjertighet.

L: For dem som blir forfulgt,
at de må makte å elske sine fiender med Kristi kjærlighet.

L: For vår biskop N.,
at han med Kristi sinnelag må videreføre oppdraget
som stammer fra Jesus Kristus.

L: Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.

Barmhjertige Gud,
du som har åpenbart din godhet og vilje
gjennom både den gamle og den nye pakt,
ta imot våre forbønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig å feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag