21. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U21.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

2 Tess 1,1–5.11b–12

Paulus, Silvanus og Timotheos, til kirken i Tessalonika, som lever i samfunn med Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere, fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus Kristus. Alltid skylder vi å takke Gud for dere, brødre, det er bare hva rett er, for i troen gjør dere store fremskritt, og den innbyrdes kjærlighet er i stadig vekst blant dere alle. Ja, vi har grunn til å være stolte av dere, overfor Guds kirker; stolte over den utholdenhet og den tro dere legger for dagen midt blant de forfølgelser og de trengsler dere har å utstå. Her har vi et sikkert varsel om Guds rettferdige dom, hvor dere skal bli funnet verdige til Guds rike - det som dere nå lider for. - Vi ber om at Gud må gjøre dere verdige til det kall dere har fått, om at han gjennom sin kraft lar den vilje dere har til det gode, få utfolde seg helt, sammen med den tro som virker i dere. Slik vil vår Herre Jesu Kristi navn gjennom dere få lyse i sin herlighet, og dere bli forherliget gjennom ham - for slik er vår Guds og vår Herre Jesu Kristi nåde.

Responsoriesalme

Sal 96(95),1-2a.2b-3.4-5

Omkved: Forkynn hans under for alle folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.
Herren er stor og høylovet,
mer å frykte enn alle guder.

Folkenes guder er intet,
Herren er himmelens skaper.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 23,13–22

På den tid talte Jesus til folket og sa:

«Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er! Dere farer rundt land og strand for å vinne en eneste proselytt, - men gjør ham derefter to ganger mer verdig til Gehenna enn dere selv!

Ve dere, blinde veivisere, som sier at om en sverger ved templet betyr det ingenting, men om en sverger ved tempelskatten, da er en bundet. Blinde tåper! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger det? Og videre sier dere: Om en sverger ved alteret, betyr det ingenting, men sverger en ved offergaven som ligger på det, da er en bundet. Ja, blinde er dere! For hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger den? Den som sverger ved alteret, han sverger jo samtidig ved alt som finnes på det, og den som sverger ved templet, sverger samtidig ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, sverger både ved Guds trone og ved ham som sitter på den!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud krever sannferdighet. La oss be om hjelp til å tale og handle sant:

L: For Evangeliets budbærere,
at de må bære det sanne Evangelium
ut til jordens ender.

L: For alle som krever eller avgir løfter,
at de må handle i vissheten om at Gud vet alt.

L: For dem som lider
fordi falskt budskap blir spredt i verden,
at Evangeliet må gi dem sann frihet.

L: For våre ektefolk, ordensfolk og geistlige
som har forpliktet seg ved særskilte løfter,
om troskap og respekt for det som er sant.

Himmelske Far,
du som sendte din Sønn, han som er sannheten,
gi oss å opptre i lydighet mot sannheten.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.