21. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U21.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 1,1–9

Paulus, ved Guds vilje og kall Kristi Jesu apostel, og vår bror Sosthenes, hilser Guds kirke i Korint - helliget i Kristus Jesus, kalt og viet til Gud - i fellesskap med alle dem som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. For han er både deres Herre og vår. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus Kristus. Uten opphør takker jeg Gud for dere, for den Guds nåde dere er blitt til del i Kristus Jesus. For gjennom ham er dere blitt rike på alt; dere har fått nåde til å tale og nåde til å forstå. Og alt dette fordi vidnesbyrdet om Kristus ble så fast innplantet hos dere. Så skulle dere heller ikke stå tilbake for noen når det gjelder nådegaver, alt mens dere lever i forventningen om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Og han skal også gjøre dere urokkelige inntil siste stund, så ingen kan anklage dere på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, og av ham var det dere ble kalt til fellesskap med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Responsoriesalme

Sal 145 (144)

Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.

Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.
Herren er stor og høylovet,
hans storhet kan ingen lodde.

Slekt efter slekt skal love ditt verk,
forkynne din veldige gjerning.
Jeg vil synge om din hellighet,
kunngjøre dine under.

Skremmende er din makt,
din velde har ingen grenser.
Din godhet er uten mål,
vi jubler over din rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kan komme i den time dere minst venter det. Halleluja.

Evangelium

Matt 24,42–51

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer! Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.

Mon tro hvem han er, den tro og kloke tjener, som husbonden har satt til å bestyre sitt hus, så folkene får mat i rette tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier. - Men hvis det er en slett tjener, som sier til seg selv: 'Min herre gir seg tid' - og som så gir seg til å slå de andre tjenerne og feste med sine svirebrødre, - da kommer denne tjenerens husbond en dag han ikke venter ham, i en stund han ikke aner, og sender ham fra seg for å la ham dele skjebne med bedragerne - der de skal gråte og hulke bittert.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi lever i forventningen om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. La oss be ham om hjelp til å være forberedt til hans komme:

L: For forkynnerne og sjelesørgerne,
at de må berede folket til Herrens komme.

L: For dem som har ansvar i staten,
at de må være beredt til å kunne svare overfor Herren.

L: For dem som lider
fordi noen lever uten å regne med Herrens gjenkomst.

L: At tjenerne i vår menighet (vårt fellesskap)
må være tro og kloke.

Himmelske Far, vår Herre og Gud,
gi oss mer kjærlighet til hverandre,
slik at vi kan stå uklanderlige i hellighet
når vår Herre Jesus Kristus kommer.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.