24. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U24.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tim 2,1–8

Kjæreste, fremfor alt ønsker jeg at man fremfører bønner og påkallelser, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for landsstyrerne og for alle øvrighetspersoner, så vi kan leve vårt liv i fred og trygghet, på en from og verdig måte. En slik bønn er god og riktig, og finner bifall hos vår Gud og frelser, som vil at alle mennesker skal bli frelst og nå frem til å erkjenne sannheten. For det er én Gud, og én midler mellom Gud og mennesker, nemlig mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv som løsepenger for alle, og således, da tidens fylde var kommet, avla vidnesbyrd om dette. Og det er dette vidnesbyrd som jeg er blitt satt til herold og apostel for - slik er det, det er ingen løgn! - for å lære hedningene troen og sannheten. Over alt er det altså slik jeg vil man skal be: Når mennene står frem og løfter sine hender, skal det være med rent sinn, fritt for vrede og nag.

Responsoriesalme

Sal 28 (27)

Omkved: Velsignet være Herren, som hørte min bønn.

Hør min bønn når jeg roper til deg,
når jeg løfter mine hender mot din helligdom.

Herren er mitt vern og min styrke,
jeg stoler på ham.

Jeg fikk hjelp, mitt liv fikk nye krefter,
jeg takker av hele mitt hjerte.

Herren er frelse for sitt folk,
sin Salvedes tilflukt og styrke.

Frels ditt folk og velsign din arvelodd,
led dem og vokt dem til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne sønn til pris. Alle som tror på ham, har det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,1–10

På den tid hadde Jesus holdt en tale til folket og gikk derefter inn i Kafarnaum. Der var det en offiser hvis tjener lå dødssyk, og denne tjeneren satte han meget høyt. Da nå offiseren hørte om Jesus, sendte han til ham noen av jødenes eldste, med bønn om at han måtte komme og redde tjenerens liv. Disse kom da til Jesus og bønnfalt ham innstendig om å gjøre det, fordi, som de sa, «han er det vel verd; han er en venn av vårt folk, og det er han som har latt bygge synagogen for oss.» Jesus gikk med dem, og nærmet seg allerede huset, da offiseren sendte noen av sine venner og lot si: «Gjør deg ikke så meget bry, herre, jeg er jo ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus - og derfor dristet jeg meg heller ikke til å komme til deg i egen person, - men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando, og har soldater til å befale over. Sier jeg til en: 'Gå,' så går han, og til en annen: 'Kom,' så kommer han; og sier jeg til min slave: 'Gjør dette,' så gjør han det.»

Jesus undret seg da han hørte dette. Og han vendte seg mot mengden som fulgte ham og sa: «Nei, det sier jeg dere: Ikke en gang i Israel har jeg funnet en slik tro.» Og da utsendingene vendte tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud vil at vi skal søke ham. La oss i tillit til det vende oss til ham i bønn:

L: For alle som har ansvar
for forvaltningen av Kirkens liturgiske arv.

L: For offiserene,
at de lik den gudfryktige offiser i Kafarnaum
ydmykt og beredvillig må søke Guds hjelp.

L: For dem som lider på grunn av dårlig feiret liturgi,
at de allikevel må kunne se Gud i liturgien.

L: Om tro og tillit på dette sted.

Himmelske Far,
i tro og tillit til din Sønn Jesus Kristus søker vi deg.
Kom oss i møte i din godhet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.