24. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U24.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 11,17–26

Brødre, jeg må si at jeg ikke kan rose dere for den måten dere møtes på - en måte som ikke er til gagn, men til skade. For det første hører jeg at når dere samles til gudstjeneste, er dere splittet opp i klikker, og til dels tror jeg nok at det er så. Jo, det er til og med nødvendig at det oppstår partier blant dere, så det kan bli tydelig hvem som holder mål! Og når dere så forsamles, blir det ikke noe Herrens måltid dere holder. Nei, straks dere er til bords, får hver enkelt det travelt med hva han selv har bragt med, - så den ene sulter, mens den annen drikker seg beruset. Har dere ikke hus og hjem hvor dere kan spise og drikke? Eller er det så at dere bare har ringeakt for Guds kirke, og ønsker å krenke dem som intet har? Hva skal jeg si til dette, - skal jeg rose dere? Nei, på dette punkt har jeg ingen ros å gi.

For jeg har selv mottatt fra Herren dette som jeg har bragt videre til dere, at i den natt da vår Herre Jesus ble forrådt, tok han brød, fremsa takksigelsen over det, brøt det i stykker og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette, for å minnes meg.» På samme måte tok han også begeret som fulgte aftensmåltidet, og sa: «Dette beger er den nye pakt, sluttet i mitt blod. Gjør dette, hver gang dere drikker det, for å minnes meg.»

Responsoriesalme

Sal 40 (39)

Omkved: Dere skal forkynne Herrens død inntil han kommer.

Offer og gaver ønsker du ikke,
du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke,
da sa jeg: Se, her kommer jeg.

I bokrullen står det skrevet om meg,
at jeg skal gjøre din vilje.
Min Gud, jeg elsker din lov,
fra dypet av mitt hjerte.

Jeg forkynte Herrens rettferd
i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke,
det vet du, Herre.

La alle som ønsker deg,
gledes i deg,
og alle som elsker din frelse si:
Herren er stor.

Evangelievers

Halleluja. Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne sønn til pris. Alle som tror på ham, har det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,1–10

På den tid hadde Jesus holdt en tale til folket og gikk derefter inn i Kafarnaum. Der var det en offiser hvis tjener lå dødssyk, og denne tjeneren satte han meget høyt. Da nå offiseren hørte om Jesus, sendte han til ham noen av jødenes eldste, med bønn om at han måtte komme og redde tjenerens liv. Disse kom da til Jesus og bønnfalt ham innstendig om å gjøre det, fordi, som de sa, «han er det vel verd; han er en venn av vårt folk, og det er han som har latt bygge synagogen for oss». Jesus gikk med dem, og nærmet seg allerede huset, da offiseren sendte noen av sine venner og lot si: «Gjør deg ikke så meget bry, herre, jeg er jo ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus, og derfor dristet jeg meg heller ikke til å komme til deg i egen person, - men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando, og har soldater å befale over. Sier jeg til en: 'Gå,' så går han, og til en annen: 'Kom,' så kommer han; og sier jeg til min slave: 'Gjør dette,' så gjør han det.»

Jesus undret seg da han hørte dette. Og han vendte seg mot mengden som fulgte ham og sa: «Nei, det sier jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro.» Og da utsendingene vendte tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud vil at vi skal søke ham. La oss i tillit til det vende oss til ham i bønn:

L: For alle som har ansvar
for forvaltningen av Kirkens liturgiske arv.

L: For offiserene,
at de lik den gudfryktige offiser i Kafarnaum
ydmykt og beredvillig må søke Guds hjelp.

L: For dem som lider på grunn av dårlig feiret liturgi,
at de allikevel må kunne se Gud i liturgien.

L: Om tro og tillit på dette sted.

Himmelske Far,
i tro og tillit til din Sønn Jesus Kristus søker vi deg.
Kom oss i møte i din godhet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.