24. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U24.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tim 3,1–13

Kjæreste, det er et sant ord, at den som ønsker å bli tilsynsmann i kirken, han streber efter en god gjerning. Men så må han også være en mann det ikke er noe å utsette på, han må bare ha vært gift én gang, være behersket og samvittighetsfull i sin opptreden, og føre et verdig liv; han skal være gjestfri, i stand til å undervise andre, ikke være drikkfeldig eller voldsom, men vise mildhet, ikke være stridslysten eller pengekjær; han skal vite å styre sitt hus og oppdra sine barn slik at han vinner deres lydighet og respekt. For dersom en mann ikke er i stand til å styre sitt eget hus, hvordan skal han da kunne ta seg av Guds kirke? - Han må ikke være nydøpt; ellers risikerer han å bli forblindet av hovmod og falle under samme dom som djevelen. Han må også ha godt rykte blant de utenforstående, så han ikke blir offer for ondsinnet snakk og faller i djevelens snare.

Det samme gjelder diakonene: De skal være folk som er all respekt verd, som står ved sitt ord, er måteholdne når det gjelder vin, og ikke er ute efter ussel vinning. De må bevare troens mysterium i en ren samvittighet. De skal først gjennomgå en prøve, og bare hvis det ikke er noe å utsette på dem, kan de begynne sin tjeneste. Hva kvinnene angår, må også de være all respekt verd, ikke fare med sladder, være tilbakeholdne og i enhver henseende pålitelige. En diakon skal bare ha vært gift én gang, og være en god far og husbond. For en diakon som skjøtter sin gjerning vel, erverver seg en aktet stilling og all den frihet som troen på Kristus Jesus gir.

Responsoriesalme

Sal 101 (100)

Omkved: Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus.

Om nåde og rett vil jeg synge,
synge for deg min Gud.
Jeg vil gå frem på rettferdighets vei,
når vil du komme meg i møte?

Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus,
aldri la øyet hvile på nidingsdåd.
Jeg hater det ondes verk,
over meg får det ingen makt.

Den som taler ondt om sin neste,
byr jeg å tie.
Det stolte øye og det hovmodige hjerte
kan jeg ikke tåle.

Til landets trofaste søker mitt øye,
hos meg skal de bo.
Den som vandrer i uskyld,
skal tjene meg.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,11–17,

På den tid gav Jesus seg på vei til byen Nain, og disiplene og en stor flokk mennesker fulgte ham. Som han nærmet seg byporten, møtte han et likfølge: det var en enkes eneste sønn som var død, og en stor mengde folk fra byen fulgte. Da Herren fikk se kvinnen, ble han grepet av medlidenhet med henne og sa: «Ikke gråt.» Så gikk han bort og la hånden på båren. Bærerne stanset og Jesus sa: «Unge mann, jeg befaler deg: Stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus gav ham tilbake til hans mor. Da ble alle grepet av ærefrykt, og de priste alle Gud, for, som de sa: «En stor profet er oppstått iblant oss, - Gud har gjestet sitt folk.» Og ryktet om dette kom ut i hele Jødeland og landet omkring.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I problemer og vanskeligheter vil Gud ved fellesskapet i Kirken, Kristi mystiske legeme, trøste, styrke og hjelpe. La oss be:

L: For Kirkens biskoper og diakoner,
om forstand, kraft og vilje
til å utøve deres embeter etter Kristi vilje.

L: For alle mennesker,
at de i solidaritet og gjensidig støtte
må bidra til å forme et bedre samfunn.

L: For dem som lider etter at de har mistet
et barn eller er blitt alene.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi må vokse nærmere sammen
som lemmene på et legeme.

Himmelske Far,
du har gjennom din Sønns oppstandelse
gitt oss nytt håp og felleskap i din Kirke.
Hør de bønner vi bærer frem for deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.