24. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U24.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 12,30b–13,13

Brødre, streb efter de høyeste nådegavene. Men jeg vil vise dere en vei som overgår alle andre.

Om jeg taler alle menneskelige sprog, ja, i englenes egen tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare ljomende malm og klingende cymbaler. Om jeg har profetiske gaver, om jeg kjenner alle mysterier og eier all innsikt, om jeg har en tro så full og hel at jeg kan flytte fjell, men er uten kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg deler ut alt jeg eier, om jeg gir mitt legeme til bålet men ikke har kjærlighet, da er det meg ennå til ingen nytte.

Kjærligheten er langmodig, den er velvillig, den kjenner ikke misunnelse; kjærligheten skryter ikke og brauter ikke, den går ikke usømmelig frem, søker ikke å fremme sitt eget; den blir ikke heftig og bitter, og gjemmer ikke på andres ondskap; den gleder seg aldri over urett, men gleder seg ved sannheten. Alt kan kjærligheten bære, og dens tro, dens håp og dens tålmod kjenner ingen grense.

Kjærligheten skal aldri forgå. Det være seg profetgaver - de skal falle bort; det være seg tungetale - den skal opphøre; det være seg erkjennelse - den skal svinne. For glimtvis erkjenner vi nå, og glimt er våre profetiske syn; men når fullbyrdelsen kommer, skal det som er glimt og brokker svinne bort. Da jeg var barn, var min tale, mine tanker og mine ønsker et barns; men da jeg vokste til, la jeg det barnslige av. For ennå ser vi som i et speil, et gjenskinn, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå erkjenner jeg glimtvis, men da skal jeg erkjenne fullt ut, på samme måte som jeg selv er kjent. Og som det nå er, blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Responsoriesalme

Sal 33 (32)

Omkved: Salig det folk Herren har utvalgt til sin arv.

Lov Herren med citar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.
Syng en ny sang for Herren,
spill for ham med frydesang.

For Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er ånd og liv, det er du som har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,31–35

På den tid sa Jesus: «Hvem skal jeg da ligne dette slektledd med? Ja, hvem ligner vel disse mennesker på? De er lik barn som sitter på torvet og roper til hverandre:

Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse!

Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes Døperen kom, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier: Han er besatt! Så kom Menneskesønnen, han både spiser og drikker, og da heter det: Se på den storeteren og svirebroren, venn med tolloppkrevere og syndig pakk! - Men Visdommen blir æret av alle som er dens barn.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristus Herren er Visdommen. La oss vende oss til ham:

L: Med bønn om at Kirken i sin forkynnelse og sitt virke
må vise seg som Guds levende Kirke,
sannhetens støtte og grunnvoll.

L: At Visdommen fra Gud må gjennomsyre samfunnslivet.

L: At de lidende må merke fruktene
av kristen tro, håp og kjærlighet.

L: For oss kristne på dette sted,
at vi må gå frem på rett vis i Guds hus,
den levende Guds Kirke.

Barmhjertige Gud,
om din Sønn het det at han spiste og drakk
og var venn med syndig pakk.
Hør oss og bevar oss som Visdommens barn.
Ved ham, Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.