24. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U24.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 15,35–37,42–49

Brødre, noen sier: hvordan kan de døde oppstå? Hva slags legeme kommer de igjen med? For et tåpelig spørsmål! Når du selv sår, får jo frøet ikke liv uten først å dø. Og det du sår. er heller ikke den planten som skal bli til, men bare et nakent frø, enten det nå er hvete eller noe annet. Og slik er det også med oppstandelsen fra de døde: Det blir sådd et forgjengelig frø, men det som oppstår av det, er uforgjengelig. Det blir sådd i fornedrelse, men reiser seg forherliget. Det blir sådd i avmakt, og det oppstår med styrke. Det blir sådd et naturlig vesen, men det som oppstår, er et åndelig vesen. Som der er et naturlig vesen, er der også et åndelig vesen! Det første menneske, Adam, ble skapt som «et levende vesen», slik som det står skrevet; men derpå kom den nye Adam, som et livgivende, åndelig vesen. (Altså ikke slik at det åndelige liv kom først, nei, først det naturlige, derefter det åndelige.) Det første menneske stammet fra jorden og var dannet av muld, den annen var fra himmelen. Den jordfødte Adams barn er som han av jord, men den himmelske Adams sønner får del i hans himmelske liv. Som vi da har båret den jordiskes preg, slik skal vi også preges av den himmelskes bilde.

Responsoriesalme

Sal 56 (55)

Omkved: Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes lys.

Mine fiender må vike den dag jeg roper.
Ett vet jeg at Gud er for meg.
Med Guds hjelp vil jeg prise hans ord.

Til Herren, hvis ord jeg priser,
til Gud setter jeg min lit og frykter intet.
Hva kan et menneske gjøre meg?

Jeg må innfri de løfter jeg ga deg, Gud.
Jeg bringer mitt takkoffer frem for deg,
for du har fridd meg fra døden.
Så jeg kan vandre for Herrens åsyn i de levendes lys.

Evangelievers

Halleluja. Salige de som lytter av et godt og edelt sinn, som holder fast på budskapet og ved sin utholdenhet bærer frukt. Halleluja.

Evangelium

Luk 8,4–15

På den tid strømmet folk til i store flokker, fra den ene byen efter den andre. Da fortalte Jesus dem en lignelse:

«En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe av såkornet ved veikanten og ble tråkket ned, og himmelens fugler kom og åt det opp. Noe falt på stengrunn og visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Og noe falt blant tistler, som vokste opp samtidig og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar hundre fold.» Og da han hadde sagt dette, la han sterkere til: «Den som har ører å høre med, han høre!»

Disiplene spurte ham da hvordan denne lignelsen var å forstå. Han svarte: «Dere er det gitt å få kjenne Guds rikes mysterier. Men de andre får det i lignelser, slik at de skal 'se uten å se, og høre uten å forstå'. Og dette er da meningen med lignelsen: 'Såkornet, det er Guds ord. Det ved veikanten, det er de som nok hører, men så kommer djevelen og tar budskapet bort fra deres hjerter, for at de ikke skal tro og bli frelst. Det som falt på stengrunn, det er de som tar imot budskapet med glede når de hører det, men de har ingen rot; de tror for en tid, men i prøvens stund faller de fra. Det som falt blant tistler, det er de som hører, men som blir kvalt i veksten av de bekymringer og rikdommer og nydelser livet byr på, så de aldri når å modnes. Men det som falt i god jord, det er de som lytter av et godt og edelt sinn, som holder fast ved budskapet, og ved sin utholdenhet bærer frukt.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom sin lidelse, død og oppstandelse vant Herren Jesus evig frelse for oss. La oss vende oss til ham i bønn:

L: Om at vi i lidelse må stå ved bekjennelsen til ham
som avla sitt vitnesbyrd for Pontius Pilatus.

L: At de som har makt og myndighet i samfunnet,
må stole på ham som led, døde og oppstod.

L: At de som opplever å ha et sykt og avmektig legeme,
må finne trøst og håp i Kristi oppstandelse.

L: At vi må avlegge et Kristus-vitnesbyrd
som bærer mangfoldig frukt.

Herre Gud, himmelske Far,
du som lot din Sønn
gå gjennom lidelse og død til oppstandelsen,
hør våre bønner om miskunn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.