26. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Bar 4,5–12.27–29

Fatt mot, mitt folk, du som bevarer navnet Israel! Dere er blitt solgt til hedningene, men ikke til ødeleggelse. Fordi dere har vakt Guds vrede, er dere blitt overgitt til deres motstandere. For dere har krenket deres skaper ved å ofre til onde ånder og ikke til Gud. Dere har glemt ham som fostret dere, den evige Gud. Dere har også vakt sorg hos henne som næret dere, Jerusalem, for da hun så den vrede som kom over dere fra Gud, sa hun: Hør, dere Sions grannekvinner! Gud har latt en stor sorg komme over meg, for jeg har sett mine sønners og døtres fangenskap, som den Evige førte dem bort til. Jeg hadde fostret dem med fryd, men med gråt og sorg lot jeg dem fare. Ingen må glede seg over meg, jeg som er enke og forlatt av mange; jeg er blitt øde på grunn av mine barns synder, for de har veket fra Guds lov.

Fatt mot, mine barn, og rop til Gud: Han som lot prøvelsen komme over dere, vil igjen komme dere i hu. For om deres tanker forvillet seg langt bort fra Gud, kom tilbake og søk ham med fornyet iver. For han som lot ulykkene ramme dere, vil frelse dere og gi dere den evige glede.

Responsoriesalme

Sal 69 (68)

Omkved: Herren hører den fattiges bønn.

Den fattige se det og glede seg,
søk Gud og din sjel skal leve.
For Herren har hørt den armes bønn og ikke forsmådd sine fangne venner.
Lovpris ham himmel og jord, havet og alt det som rører seg der.

For Gud vil frelse Sions stad
og oppbygge Judas byer.
Hans tjeneres ætt skal ta dem i arv,
og de som elsker hans navn skal få bo der.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,17–24

På den tid kom de toogsytti disiplene tilbake til Jesus og fortalte gledesstrålende: «Herre, til og med demonene adlyder oss i ditt navn!» Han svarte dem da: «Jeg så hvordan Satan falt som et lyn fra himmelen. Ja, - jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner, og til å tråkke hvert av Fiendens anslag under fot, og ingenting kan skade dere. Allikevel: Gled dere ikke over at demonene er dere underlagt, men over at deres navn står oppskrevet i himlene.» Og i samme øyeblikk jublet han, beveget av den hellige Ånd: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg!» «Alle ting har min Far lagt i min hånd; ingen vet hvem Sønnen er unntagen Faderen, eller hvem Faderen er, unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare det for.» Og så vendte han seg særskilt til disiplene og sa: «Salige er de øyne som får se hva dere ser! For det skal dere vite, at profeter og konger i hopetall har ønsket å se hva dere ser, uten å få oppleve det, å høre hva dere hører, uten at det ble dem til del.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud som har velsignet oss med sine gaver, vil gi oss del i enda større velsignelse. La oss be om hjelp til verdig å ta imot hans gaver:

L: For alle som har fått nåde
til å formidle Guds velsignelse,
at de også må glede seg over
å ha fått navnene sine skrevet i himmelen.

L: For våre politikere og andre samfunnsledere,
at de aldri må la noe være viktigere enn Guds rike.

L: For dem som i nød og ulykke
synes at Gud er langt borte,
at de igjen må glede seg i ham.

L: Om sann kristen glede
i vår menighet (vårt fellesskap).

Barmhjertige Gud,
vi har hørt om deg.
Fyll oss med glede og tillit til deg
og gi oss som Job å bøye oss i støv og aske.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.