27. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.2.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 1,13–24

Brødre, dere har jo hørt om min ferd den tid jeg levde som jøde, om hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke, og hvordan jeg prøvde å utrydde den; og også hvordan jeg drev det videre i jødedommen enn mange av mine jevnaldrende, fordi jeg gikk enda lenger i min nidkjærhet for tradisjonene fra våre forfedre. Men han som like fra mors liv av har utkåret meg, og i sin nåde har kalt meg, han fant for godt å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle bringe budskapet om ham til hedningene. Da var det ikke noe menneske jeg spurte til råds, heller ikke drog jeg opp til Jerusalem for å tale med dem som var kalt til apostler før meg; nei, jeg drog straks ut i Arabia, og derfra tilbake til Damaskus. Først tre år senere reiste jeg opp til Jerusalem for å lære Kefas å kjenne, og ble da en fjorten dagers tid hos ham. Noen annen av apostlene traff jeg ikke dengang; bare Jakob, Herrens bror. Og det jeg her skriver til dere, kan Gud være mitt vidne på; det er ingen løgn.

Siden kom jeg til Syria og Kilikia; men for kirkene i Judea var jeg personlig ukjent. De hørte bare det ble sagt, at «han som nylig forfulgte oss, forkynner nå den tro han nettopp ville utrydde», og de priste Gud for hva han hadde gjort for meg.

Responsoriesalme

Sal 138 (139)

Omkved: Herre, du gransker meg og du kjenner meg.

Herre, du gransker og kjenner meg,
om jeg sitter eller står opp så vet du det.

Du kjenner mine tanker langt borte fra,
vet min vei og mitt hvilested.

Du har dannet hjerte og nyrer,
fra mors liv har du formet meg.

Jeg takker deg fordi jeg er underfullt skapt,
og underfull er din gjerning.

Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble dannet i mørket,
virket i jordens dyp.

Evangelievers

Halleluja. Salig den som hører Guds ord og retter seg efter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,38–42

På den tid kom Jesus til en landsby, hvor en kvinne som het Marta mottok ham i sitt hjem. Hun hadde en søster som het Maria; og hun satte seg ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Marta derimot var fullt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Til sist stanset hun opp og sa: «Herre, er du likeglad med at min søster lar meg gå her og streve helt alene? Si til henne at hun skal komme og hjelpe meg!» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta, du maser og strever med så meget, mens så lite, ja bare ett, er nødvendig. Maria har valgt den beste del; så skal den ikke tas fra henne.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud kaller alle mennesker til omvendelse, og enhver som omvender seg, til en utvalgt oppgave i Kirken. La oss be om troskap mot vår oppgave:

L: For ordenssøstrene og -brødrene,
så vel de apostoliske som de kontemplative,
om troskap i eget kall og åpenhet for Guds mange veier.

L: Om botferdighet og sann omvendelse,
også blant dem med makt i samfunnet.

L: For den som er rammet av egen synd,
at han må finne botens vei og velge den.

L: Om at gudstjenesten der Kristus taler til oss,
sammen med meditasjon og tilbedelse
må være sentrum i vår menighet (vårt fellesskap).

Barmhjertige Gud,
du som gjennom din Sønn skjenker oss evig liv,
gi at vi i vår streben etter å gjøre det rette
aldri må glemme det ene nødvendige.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag