27. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Joel 1,13–15;2,1–2

Ta sørgeklær på og hold klage, prester, skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret! Gå inn og våk i sørgeklær, dere som tjener min Gud. For grødeoffer og drikkoffer holdes borte fra deres Guds hus. Lys ut en faste og kunngjør høytidssamling. Kall sammen de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herren deres Guds hus og rop så til Herren: Ve oss for en dag! Ja, nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige.

Blås i horn på Sion, løft hærrop på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av redsel! For Herrens dag er nær, den kommer, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Det kommer et stort og mektig folk og brer seg som morgenrøden på fjellet. Det har aldri hatt sin like og skal heller ikke få det fra slekt til slekt i alle år.

Responsoriesalme

Sal 9

Omkved: Herren skal dømme jorden med rettferd.

Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte,
jeg vil fortelle om dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede og fryde meg i deg
og lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Du truet hedningene, knuste den ugudelige;
deres navn har du utslettet for evig og alltid.
Folkeslag sank i den grav de grov,
deres fot ble fanget i det garn de spente.

Men Herren troner til evig tid,
han har reist sitt dommersete.
Han dømmer jorden med rettferd,
feller rettvis dom over folkene.

Evangelievers

Halleluja. Nu skal denne verdens fyrste støtes ut, sier Herren. Mens jeg, når jeg heves over jorden, skal dra alle til meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,15–26

På den tid drev Jesus ut en demon og folket undret seg; men noen av dem sa: «Det er ved Beel-Zebul, demonenes fyrste, at han driver demonene ut.» Andre ville lokke ham og bad om et tegn fra himmelen. Men han, som visste hva de hadde i sinne, sa til dem: «Et rike som ligger i innbyrdes strid, blir lagt øde, og husene styrter sammen. Så hvis Satan står i konflikt med seg selv, hvorledes kan da hans rike bestå? Dere sier jeg driver demoner ut ved Beel-Zebuls hjelp. Men hvis det er i Beel-Zebuls navn jeg driver demoner ut, hvem er det da deres egne djevleutdrivere påkaller? Så står de der som deres egne dommere! Er det derimot ved Guds finger jeg driver demoner ut, da er det jo Guds rike som er kommet til dere! Når en mektig mann vokter sin borg med våpen i hånd, da er hans eiendom trygg. Men hvis en enda mektigere kommer over ham og slår ham ned, da tar han fra ham rustning og våpen, dem som han satte sin lit til, og deler ut hans eiendom som bytte.

Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.»

«Når den onde ånd farer ut av et menneske, flakker den gjennom ørkenen på leting efter et hvilested, uten å finne det. Da sier den: 'Jeg vil vende tilbake til det huset jeg kom fra.' Og der finner den det rengjort og pyntet. Da går den og henter syv andre ånder, verre enn den selv, og flytter inn og slår seg ned igjen; og dette siste blir verre for det mennesket enn det første.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Et rike som ligger i innbyrdes strid, blir lagt øde.» La oss be om enhet i Guds Kirke:

L: Om at den liturgiske tjeneste
– godt ordnet og guddommelig preget –
må forene Kirken om Kristus.

L: At Kirken og staten,
i respekt for de guddommelige lover og ordninger,
må stå sammen i arbeidet for menneskenes beste.

L: At vi i våre vanskeligheter
må bli forenet i en rett bot og omvendelse.

L: At vi må slippe ødeleggende konflikter
i vår menighet (vårt fellesskap).

Himmelske Far,
du lot din Sønn bli forbannet på korsets tre
for å gi oss del i din store velsignelse.
Samle du oss om feiringen av Kristi offer.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.