28. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 1,1–7

Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, kåret til å forkynne Guds evangelium, det som han alt hadde gitt oss sitt løfte om gjennom sine profeter i de hellige skrifter, - evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre: født som menneske, båren av Davids ætt, men i kraft av den guddommelige ånd som bodde i ham, innsatt i all sin makt og verdighet som Guds sønn ved sin oppstandelse fra de døde. Ved ham er det vi har fått vår nåde, vårt oppdrag som apostler, til å forkynne for alle hedningefolk at de må gi seg inn under ham i tro, og ære hans navn. Og blant dem som således er kalt til å tilhøre Jesus Kristus, er også dere; og jeg, Paulus, hilser alle i Roma som er Guds elskede og kalte hellige, med nåde og fred fra Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus.

Responsoriesalme

Sal 98 (97)

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels barn.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst idag. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,29–32

På den tid samlet store mengder seg omkring Jesus, da tok han ordet og sa: «Vår samtid er ond, den forlanger jærtegn. Men det eneste tegn den skal få, er Jona's tegn. For på samme måte som Jona ble et jærtegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli et jærtegn for folket her. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom - og her er noe større enn Salomo. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jona's forkynnelse - og her er noe større enn Jona.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har åpenbart sitt Evangelium for oss. La oss be om hans miskunn i vår streben etter å følge Evangeliet:

L: For alle som har hørt Guds ord forkynt
og som er blitt Guds barn i kraft av løftene,
at de må komme seg velberget gjennom dommen.

L: For dronninger og andre statsledere,
at de må bli vitner om Guds nåde.

L: For alle som lider
på grunn av splittelse mellom folkegrupper.

L: For oss på dette sted,
at vi må forstå Guds tegn.

Barmhjertige Gud,
du som elsker alle folkeslag
og som åpenbarer deg for hvem du vil,
gi oss å være lydige mot ditt kall.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.