28. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 4,13.16–18

Brødre, når Abraham og hans ætt fikk løfte på å få verden i arv, var det ikke ved noen lov, men ved den rettferdighet som fulgte av troen. Men da avhenger alt av troen, så alt blir ren gave, og løftet står fast for hele hans ætt, - ikke bare for dem som har Loven, men også for dem som har Abrahams tro.

Ja, Abraham er far til oss alle, slik som det heter i Skriften: «Jeg har gjort deg til stamfar for mange folkeslag,» - vår far i den Guds øyne som han trodde på, den Gud som gir de døde liv og kaller det som ikke er, til å være. Mot alt håp satte han sitt håp, og ved sin tro ble han far til en mengde folkeslag, slik som det var blitt ham sagt: «Slik skal din ætt bli.»

Responsoriesalme

Sal 105 (104)

Omkved: Herren minnes sin pakt til evig tid.

Hør, dere barn av hans tjener Abraham,
sønner av Jakob hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud,
hans rett råder over hele jorden.

Han minnes sin pakt til evig tid,
det ord han ga til tusen slekter.
Den pakt han sluttet med Abraham,
den ed han svor Isak.

For han mintes sitt hellige ord
til Abraham sin tjener.
Så lot han sitt folk dra ut med glede,
lot sine utvalgte fare med jubel.

Evangelievers

Halleluja. Sannhetens Ånd skal vidne om meg, sier Herren, og dere også skal vidne. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,8–12

På den tid sa Jesus til disiplene: «Så sier jeg dere: Enhver som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved overfor Guds engler. Men den som fornekter meg overfor menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. Enhver som sier noe imot Menneskesønnen, han skal få tilgivelse; men den som spotter den hellige Ånd, han skal ikke få det tilgitt. Når de fører dere frem for synagogedomstolene, for embedsmenn og makthavere, så vær ikke engstelige for hvordan dere skal forsvare dere eller hvilke ord dere skal bruke. For når tiden er inne, vil den hellige Ånd inngi dere hva dere skal si.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vårt møte med Gud gjør troen til et bærende element i vårt liv. La oss be om nåde til å ta Gud på alvor:

L: For alle som har lært Kristus å kjenne,
at de må bekjenne seg til ham
og ikke synde mot Den Hellige Ånd.

L: For kristne med ansvar og gjerning i samfunnet,
at de i ett og alt må holde fast ved Kristus.

L: For dem som frykter at deres synder er så store
at det ikke mer finnes plass for dem hos Gud,
om innsikt i Guds storhet og barmhjertighet.

L: Om ivrig bruk av skriftemålet på dette sted
slik at møtet med Gud kan bli enda dypere.

Himmelske Far,
du tar oss på alvor.
Hjelp oss å ta deg på alvor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.