28. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 1,15–23

Brødre, jeg har hørt om deres ekte kristentro, og den kjærlighet dere viser alle de hellige. Og jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Faderen som troner i herlighet, må gi dere den Åndens visdom som kan åpenbare ham for dere og la dere virkelig lære ham å kjenne: Måtte han la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, hvilken rikdom av herlighet hans arv til de hellige er fylt av, og hvilken overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror! For det er den samme makt han utfoldet i Kristus, da han oppreiste ham fra de døde og gav ham sete ved sin høyre i himlene, høyt over alle «makter» og «myndigheter», «krefter» og «herskere» og over enhver titel som nevnes kan, ikke bare i denne verdensorden, men også i den kommende. «Alt la han for hans føtter,» og gjorde ham selv til høvding for all skapningen, som Kirkens hode; for den er hans legeme, den fulle utfoldelse av ham som gir alt og alle deres fulle innhold.

Responsoriesalme

Sal 8

Omkved: Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Herre, vår Herre, stort er ditt navn
over den vide jord.
Høyt over himmelen er din herlighet,
barn og spebarn lovsynger den.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk,
månen og stjernene som du har dannet,
hva er da et menneske at du tenker på ham,
et menneskebarn at du sørger for det.

Lite ringere enn englene gjorde du ham,
kronet ham med herlighet og glede.
Du satte ham over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.

Evangelievers

Halleluja. Sannhetens Ånd skal vidne om meg, sier Herren, og dere også skal vidne. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,8–12

På den tid sa Jesus til disiplene: «Så sier jeg dere: Enhver som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved overfor Guds engler. Men den som fornekter meg overfor menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. Enhver som sier noe imot Menneskesønnen, han skal få tilgivelse; men den som spotter den hellige Ånd, han skal ikke få det tilgitt. Når de fører dere frem for synagogedomstolene, for embedsmenn og makthavere, så vær ikke engstelige for hvordan dere skal forsvare dere eller hvilke ord dere skal bruke. For når tiden er inne, vil den hellige Ånd inngi dere hva dere skal si.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vårt møte med Gud gjør troen til et bærende element i vårt liv. La oss be om nåde til å ta Gud på alvor:

L: For alle som har lært Kristus å kjenne,
at de må bekjenne seg til ham
og ikke synde mot Den Hellige Ånd.

L: For kristne med ansvar og gjerning i samfunnet,
at de i ett og alt må holde fast ved Kristus.

L: For dem som frykter at deres synder er så store
at det ikke mer finnes plass for dem hos Gud,
om innsikt i Guds storhet og barmhjertighet.

L: Om ivrig bruk av skriftemålet på dette sted
slik at møtet med Gud kan bli enda dypere.

Himmelske Far,
du tar oss på alvor.
Hjelp oss å ta deg på alvor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag