29. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.3.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 6,12–18

Brødre, la ikke synden være herre over legemet, selv om det er døden underkastet, slik at dere adlyder alle dets begjær. Still ikke deres kropp i syndens tjeneste ved å gjøre den til redskap for uretten; men still dere til tjeneste for Gud, som mennesker som levende er vendt tilbake fra de døde, og gjør deres kropp til redskap for rettferdigheten. For synden skal sannelig ikke kunne herske over dere mer, såvisst som dere står, ikke under noen lov, men under nåde.

Hva følger av dette? Skal vi synde, siden vi ikke står under lov, men under nåde? På ingen måte! Dere vet da at om dere stiller dere til tjeneste for noen og tilbyr å adlyde ham, så blir dere slave for den dere adlyder, - enten dere går i tjeneste for synden, som fører til døden, eller dere gir dere inn under den lydighet som fører til rettferdighet. Og lovet være Gud! - om dere før var slaver for synden, har dere nå av hjertet underkastet dere den trosregel dere er blitt betrodd til, og frigjort fra synden har dere stilt dere i rettferdighetens tjeneste.

Responsoriesalme

Sal 123 (124)

Omkved: Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Hadde Herren ikke vært med oss, sier Israel,
hadde Herren ikke vært med oss
da folkene reiste seg mot oss,
levende hadde de slukt oss.

Da deres vrede bølget omkring oss,
ville flommen lukket seg over oss.
En rivende strøm hadde overskyllet oss,
skummende vannmasser dekket oss.

Lovet være Herren,
han ga oss ikke til rov for deres tenner.
Vår sjel er som en fugl,
fridd fra fangerens snare.

Snaren er sønderrevet,
og vi er sluppet fri.
Vår hjelp er i Herrens navn,
han som skapte himmel og jord.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kommer i den time dere minst venter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,39–48

På den tid sa Jesus til disiplene: «Tenk også på, at om husbonden visste hva tid tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus. - Så vær også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme når dere minst venter det.»

Peter spurte da: «Herre, er det oss du tenker på med denne lignelsen, eller gjelder det alle?» Og Herren svarte: «Mon tro hvem han er, den tro og kloke forvalter, som husbonden vil sette over hele sitt husfolk, så folkene får kosten i rett tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier.» - Men hvis denne tjeneren tvertimot sier til seg selv: «Min herre gir seg tid,» - og han gir seg til å slå drengene og pikene, og spise og drikke og fylle seg, da kommer denne tjenerens husbond en dag han ikke venter ham, i en stund han ikke aner, og sender ham fra seg, for å la ham dele skjebne med de utro!

Den tjener som nok kjente sin herres vilje, men ikke fulgte den og ikke holdt noen ting rede, han skal få grundig pryl; mens den som ikke kjente den, han skal få mindre, om han enn gjorde ting som var straff verd. For den som meget er gitt, ham ventes det meget igjen av; og den som har fått meget betrodd, av ham blir det forlangt desto mer.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi er frigjort fra synden og gjort til tjenere for det som er rett og godt. La oss be om hjelp til å vise oss denne ærefulle tjeneste verdig:

L: For alle forvaltere av Guds mysterier,
at de må bringe hans frelsesplan tydelig frem i lyset.

L: For dem som forvalter strafferettspleien,
at de må gjøre det med rettferdighet og rimelighet.

L: For dem som lider under slaveri
eller slaverilignende forhold,
om frihet og rettferd.

L: For oss som her tjener Herren,
at vi må være ham tro selv om han drøyer med å komme.

Barmhjertige Gud,
du som har fridd oss fra syndens trelldom,
bevar oss som takknemlige og tro tjenere for deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag