32. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Visd 2,23–3,9

Gud skapte mennesket til uforgjengelighet, til et bilde av sitt eget vesen gjorde han det; men ved djevelens avind kom døden inn i verden, og de som hører ham til, får lære den å kjenne. Men de rettferdiges sjeler er i Guds hånd, og ingen pine skal nå dem. For de uforstandiges øyne ser det ut som de er døde, og deres død aktes for en ulykke, og deres bortgang fra oss for en tilintetgjørelse; men de er i fred. Om det enn for mennesker ser ut som de straffes, er deres håp fylt av udødelighet. Og efter en liten refselse skal store goder bli dem til del, fordi Gud prøvde dem og fant at de var ham verdige. Som gull i en smelteovn prøvde han dem, og som fullkomment offer tok han imot dem. Og på den tid da han besøker dem, skal de skinne, og de skal fare frem som gnister i strå. De skal dømme hedningfolk og herske over folkeslag, og Herren skal være konge over dem evindelig. De som setter sin lit til ham, skal forstå sannheten, og de som er tro i kjærlighet, skal bli hos ham; for nåde og miskunn blir hans fromme til del, og han ser til sine utvalgte.

Responsoriesalme

Sal 34 (33)

Omkved: Slik vil jeg love deg hele mitt liv, løfte mine hender og prise ditt navn.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

Herren vender seg mot de onde
for å utslette deres minne fra jorden.
Herrens øyne følger de rettferdige.
Han vender øret til deres rop.

De rettferdige roper, og Herren hører.
Han frir dem av alle trengsler.
Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,7–10

På den tid sa Herren: «Sett at en av dere har en tjener som er ute og pløyer, eller gjeter. Sier han da til ham, når han kommer hjem fra marken: 'Vær så god, kom nå og sett deg til bords?' Nei, han sier: 'Gjør i stand aftensmat, og gjør deg så klar og vart meg opp mens jeg spiser. Efterpå kan du få spise selv.' Og har han så noen takk til sin slave, fordi han gjør det han blir pålagt? Neppe! Men slik skal også dere si, når dere har gjort alt dere har fått befaling om: 'Vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort hva vi var skyldige å gjøre.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud har i sin nåde gjort oss til sine barn, og vi er skyldig til å tjene ham. La oss be om en rett kristen tjenerholdning:

L: For de forskjellige grupperinger i Kirken,
at de med Kristus som Frelser og Herre
må tjene hverandre i ydmykhet og respekt.

L: For de ulike lag og retninger i samfunnet,
at de av Kristus, Guds tjener og vår Frelser,
må lære å respektere og hjelpe hverandre.

L: For de syke og lidende som trenger hjelp,
at de må oppleve respekt fra hjelpernes side.

L: Om en evangelisk holdning og omgang
oss imellom i denne menighet (dette fellesskap).

Barmhjertige Gud,
din Sønn ydmyket seg selv
og ble en tjener for å frelse oss.
Fyll oss med takknemlighet og troskap.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Han lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag