5. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.1.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 1,1–19

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og lyset ble til. Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Så sa Gud: «Det skal bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann!» Og slik ble det. Gud gjorde himmelhvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over den. Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, annen dag.

Så sa Gud: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, så det faste land kommer til syne!» Og slik ble det. Gud kalte det faste land for jord, og vannmassen kalte han hav. Og Gud så at det var godt.

Da sa Gud: «Jorden skal la grønne vekster gro frem, planter som setter frø, og trær som bærer alle slags frukt med frø i, på jorden!» Og slik ble det. Jorden bar frem grønne vekster, planter som setter frø, og trær som bærer frukt med frø i, hvert slag med sin egenart. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.

Så sa Gud: «Det skal bli lysende himmellegemer på hvelvingen. De skal skille mellom dag og natt og være merker som fastsetter høytider, dager og år. De skal skinne på hvelvingen og lyse over jorden.» Og slik ble det. Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natten, og stjernene. Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse utover jorden, til å råde om dagen og natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.

Responsoriesalme

Sal 103 (104)

Omkved: Herren glede seg over sitt verk.

Lov Herren, min sjel.
Herre min Gud, hvor du er stor.
I høyhet og herlighet er du kledd,
hyllet i lys som en kappe.

Du grunnla jorden på dens søyler,
aldri i evighet skal den rokkes.
Havdypet dekket den som en kappe,
vannet stod over fjellene.

Du lar kilder springe frem i dalene,
mellom fjellene renner de.
De gir vann til markens ville dyr.
Der slukker sebraen sin tørst.

Hvor tallrike er dine gjerninger, Herre,
alt du har gjort, er godt.
Jorden er full av din rikdom.
Min sjel, lov Herren.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,53–56

På den tid kom Jesus og disiplene til land ved Gennesaret, hvor de la til og fortøyde. Og straks de var gått i land, kjente folk ham igjen og sendte bud rundt i hele egnen, og de kom bærende med syke på bårer overalt hvor de hørte han var. Og hvor han kom, i byene, i landsbyene og på gårdene, la folk de syke frem på torv og plasser, og bad at de måtte få røre om så bare ved kvasten på hans kappe. Og alle som gjorde det, ble friske.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Evangeliet er budskapet om Gud som kommer sine skapninger nær. La oss derfor tillitsfullt vende oss til ham med våre bønner:

L: Om at Kirken ved sitt virke og med sitt budskap
må lykkes i å fremholde for menneskene
at Gud er til stede i sitt hus
der hans ord forkynnes og sakramentene feires.

L: At alle med ansvar for naturen
med ydmykhet må arbeide i skaperens tjeneste.

L: For dem som lider og har det vondt,
at de må søke Kristus.

L: At vi med iver og klokskap
må spre budskapet blant våre medmennesker
om Gud som kommer oss nær i Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som har skapt verden og ved din Ånd opprettholder den,
vi ber deg høre våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.