5. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.3.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 2,4b–9.15–17

På den tid Herren Gud skapte jorden og himmelen, fantes det ikke engang en steppebusk på jorden, og ennå var ikke et grønt strå grodd frem. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke marken. Men så sprang en kilde frem fra jorden og vannet hele marken. Og Herren Gud formet mannen av muld fra marken og blåste livsånde inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.

Så plantet Herren Gud en have i Eden, et sted i øst. Der satte han mannen han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, herlige å se på og gode å spise av, og midt i haven livets tre og treet som gir kunnskap om godt og ondt.

Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe haven. Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan gjerne spise av alle trærne i haven. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dag du spiser av det, skal du dø.»

Responsoriesalme

Sal 103 (104)

Omkved: Lov Herren, min sjel.

Lov Herren, min sjel.
Herre, min Gud, hvor du er stor.
I høyhet og herlighet er du kledd,
hyllet i lys som en kappe.

Alle setter sitt håp til deg,
at du skal gi dem føde i rette tid.
Du deler ut og de kan sanke,
du åpner din hånd og de lar seg mette.

Du tar livsånden fra dem.
De dør og vender tilbake til støvet.
Du sender din Ånd og de skapes på ny,
og du fornyer jordens åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,14–23

På den tid kalte Jesus atter sammen folket og sa: «Hør på meg alle sammen, og forstå meg vel! Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan vanhellige det. Det er det som går ut av mennesket, som gjør mennesket urent.»

Men da de var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om hva lignelsen betydde. Da sa han til dem: «Så er da dere også uten forstand? Skjønner dere ikke at ingenting av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? For det kommer ikke inn i hjertet, men i maven, og derfra forsvinner det ut igjen dit det skal.» Og slik slo han fast at all mat var ren. «Men,» sa han, «det som kommer ut av et menneske, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskenes hjerter, kommer de onde tankene - utukt og tyveri, mord og utroskap, grådighet, ondskap og svik, tøylesløshet, misunnelse, spott, hovmod og et vettløst liv. Alt dette onde kommer fra menneskets indre og gjør det vanhellig.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Gud har satt oss mennesker til å herske over den øvrige skapning. La oss be om visdom til å handle etter Guds vilje:

L: Om at Kirkens virke
må føre menneskene til en dypere forståelse
av sin egen plass i Guds skaperverk.

L: At de som har viktig lederansvar,
må få guddommelig visdom til sin gjerning,
slik at de er med på å skape harmoni
mellom skaperen og skaperverket.

L: At de som lider på grunn av økologisk ubalanse
eller urettferdig fordeling av godene,
må se Guds rettferdighet og kjærlighet seire.

L: At vi må finne vår plass i Guds plan.

Himmelske Far,
gi at din Ånd må virke i våre hjerter
og bevar oss fra urenhet og uforstand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.