5. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.3.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 10,1–10

I de dager fikk dronningen av Saba høre om Salomos ry, som skyldtes Herrens navn, og kom for å prøve ham med gåter. Hun kom til Jerusalem med store rikdommer, kameler som bar krydder, store mengder gull og edelstener. Da hun kom frem for Salomo, talte hun med ham om alt hun hadde på hjerte. Og Salomo gav henne svar på alt det hun spurte om. Det fantes ingen ting som var skjult for kongen, så han ikke kunne gi henne svar. Dronningen av Saba så nå hvor vis Salomo var, og huset han hadde bygget, rettene på hans bord, hoffmennene der de satt, tjenerne som vartet opp, og klærne deres, hans munnskjenker og de brennoffer som han bar frem i Herrens hus. Hun ble rent fra seg av undring og sa til kongen: «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom! Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten; du er både visere og rikere enn jeg har hørt. Lykkelige er dine menn, lykkelige er disse tjenere, som alltid får stå for ditt åsyn og høre din visdoml Lovet være Herren din Gud, som hadde behag i deg, så han satte deg på Israels trone! Fordi Herren alltid har Israel kjært, har han satt deg til konge, så du skal håndheve rett og rettferdighet.»

Så gav hun kongen 120 talenter gull og en stor mengde krydder og edelstener. Aldri mer er det kommet en slik mengde med krydder til landet som det dronningen av Saba gav kong Salomo. Kong Salomo gav henne alt det hun hadde lyst på og bad om, foruten det han gav henne som vanlig kongelig vennskapsgave. Så brøt hun opp og drog tilbake til sitt land med sine tjenere.

Responsoriesalme

Sal 36 (37)

Omkved: Den rettferdiges munn taler visdom.

Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham og han skal gripe inn.
Han lar din rettferd gå frem som lyset,
han lar din rett bli som høylys dag.

Den rettferdiges munn taler visdom,
hans tunge sier det som rett er.
Han har Guds lov i sitt hjerte,
hans fot skal ikke vakle.

De rettferdiges frelse kommer fra Herren,
han er deres vern i trengselstider.
Herren hjelper og berger dem,
han frir dem fra det onde,
for de tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,14–23

På den tid kalte Jesus atter sammen folket og sa: «Hør på meg alle sammen, og forstå meg vel! Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan vanhellige det. Det er det som går ut av mennesket, som gjør mennesket urent.»

Men da de var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om hva lignelsen betydde. Da sa han til dem: «Så er da dere også uten forstand? Skjønner dere ikke at ingenting av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? For det kommer ikke inn i hjertet, men i maven, og derfra forsvinner det ut igjen dit det skal.» Og slik slo han fast at all mat var ren. «Men,» sa han, «det som kommer ut av et menneske, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskenes hjerter, kommer de onde tankene - utukt og tyveri, mord og utroskap, grådighet, ondskap og svik, tøylesløshet, misunnelse, spott, hovmod og et vettløst liv. Alt dette onde kommer fra menneskets indre og gjør det vanhellig.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Gud har satt oss mennesker til å herske over den øvrige skapning. La oss be om visdom til å handle etter Guds vilje:

L: Om at Kirkens virke
må føre menneskene til en dypere forståelse
av sin egen plass i Guds skaperverk.

L: At de som har viktig lederansvar,
må få guddommelig visdom til sin gjerning,
slik at de er med på å skape harmoni
mellom skaperen og skaperverket.

L: At de som lider på grunn av økologisk ubalanse
eller urettferdig fordeling av godene,
må se Guds rettferdighet og kjærlighet seire.

L: At vi må finne vår plass i Guds plan.

Himmelske Far,
gi at din Ånd må virke i våre hjerter
og bevar oss fra urenhet og uforstand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.