6. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 2,14–24.26

Brødre, hva nytter det om en sier at han har tro, når han ikke viser det gjennom sin ferd? Kan vel kanskje troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke eide klær, eller manglet mat for dagen, og en av dere sa: «Farvel, ha det godt, kle dere varmt og spis dere mette,» men ikke gav dem det kroppen trengte, hva nytte var det i det? På samme måte er det med troen: I seg selv er den død, om den ikke får vise seg i handling. Ja, kunne en si: Så du har tro? Vel, men jeg kan peke på mine gjerninger. Bevis nå du din tro, uten gjerninger; min tro skal du få se av mine gjerninger. Du tror at der er en eneste Gud? Det gjør du rett i; men det samme gjør demonene, og skjelver for ham. Jeg skal si deg noe, uvettige menneske: Tro uten gjerninger er fruktesløs. Den gang Abraham, vår far, førte sin sønn Isak frem til alteret som offer, var det ikke på grunn av sin gjerning at han da ble rettferdiggjort? Der ser du: Troen samvirket med hans gjerninger, og først gjennom dem ble hans tro bragt til full modning. Slik ble Skriftens ord oppfylt: «Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til gode som rettferdighet,» og han ble kalt «Guds venn». Dere ser altså at mennesket blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, ikke på grunn av troen alene. For som en kropp uten livsånde er død, slik er også en tro uten gjerninger død.

Responsoriesalme

Sal 112 (111)

Omkved: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud.

Salig den mann som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden,
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Velstand og rikdom er i hans hus,
hans rettferd står til evig tid.
I mørket går opp et lys for de oppriktige,
for den som er nådig og rettferdig.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut,
som rettvist står ved sine ord,
for han skal ikke frykte onde budskap.

Evangelievers

Halleluja. Dere har jeg kalt venner, sier Herren, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,34–38.9,1

På den tid kalte Jesus sammen folket og disiplene og sa til dem: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det; mens den som setter livet til for min skyld og for evangeliets skyld, han skal frelse det. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? Ja, for hva kan en mann gi i vederlag for sitt liv? - For den som ikke vedkjenner seg meg og mitt budskap overfor dette utro og syndige folk, ham skal heller ikke Menneskesønnen kjennes ved, når han kommer i sin Fars glans og omgitt av de hellige engler.» Og han la til: «Og tro meg på mitt ord: Det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden før de har sett Guds rike komme i all sin velde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kalte oss til å gi avkall på vårt eget, ta vårt kors opp og følge etter ham. La oss be Gud om hjelp til å følge kallet:

L: Om at Kirken må oppsøke menneskene over hele jorden,
og aldri la språklige eller andre vanskeligheter
holde den tilbake fra å forkynne Evangeliet.

L: At de som innehar stor makt i verden,
ikke må søke å opphøye seg,
men heller ydmykt søke Gud i Kristus.

L: For dem som lider på grunn av språkproblemer,
at de ikke må gå glipp av Evangeliet.

L: For oss som tror på Kristus,
at troen aldri må bli en tom teori,
men at vi må leve den ut i kjærlighet.

Evige Gud, himmelske Far,
du som sendte Kristus til verden,
hjelp oss å følge ham etter i alt vi gjør.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.